ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
02 lipca 2019, 14:48

RIZ.271.14.2019                                                                                    Boguchwała, dnia  02-07-2019 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 17-05-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 548860-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10-06-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie siedem ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 974 500,00 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin realizacji
 2. Warunki płatności

Cena

60%

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

40 %

1

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

Ul. Bieszczadzka 16a, 38-100 Strzyżów

2 900 000,00 zł brutto

60 miesięcy

1.

 1. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020.
 2. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r.

2.

2

Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz

Zielonka 39A, 36-130 Raniżów

2 960 000,01 zł brutto

60 miesięcy

 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020.
 3. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r.
  1. Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami.

3

AKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Zawiszy Czarnego 26a, 35-082 Rzeszów

3 412 006,48 zł brutto

60 miesięcy

 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020.
 3. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r.
  1. Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami.

4

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

TECHART Sp. z o.o.

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica;

Partnerzy Konsorcjum:

Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski,

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica;

BUDOWNICTWO Igor Nowak

ul. Michałówka 98, 37-550 Radymno;

3 268 000,00 zł brutto

60 miesięcy

 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020.
 3. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r.
  1. Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami.

5

POLBUD Tomasz Szczepański

Ul. Słowackiego 24, 35-113 Rzeszów

2 956 076,90 zł brutto

60 miesięcy

 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020.
 3. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r.
  1. Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami.

6

Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna

Ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów

3 014 024,10 zł brutto

60 miesięcy

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020.
 2. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r.

2. Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami.

7

Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Golema

Ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów

2 736 098,10 zł brutto

60 miesięcy

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2020.
 2. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30.11.2020 r.

2. Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

1.Tadeusz Stecyszyn                    - Przewodniczący Komisji

2.Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji     

3.Michał Pękala                            - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

 

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

Ul. Bieszczadzka 16a, 38-100 Strzyżów

Cena

60%

2 900 000,00 zł brutto

56,6 pkt

96,6 pkt

Okres gwarancji

40 %

60 miesięcy

40 pkt

2

Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz

Zielonka 39A, 36-130 Raniżów

Cena

60%

2 960 000,01 zł brutto

55,5 pkt

95,5

 pkt

Okres gwarancji

40 %

60 miesięcy

40 pkt

3

AKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Zawiszy Czarnego 26a, 35-082 Rzeszów

Cena

60%

3 412 006,48 zł brutto

48,1 pkt

88,1 pkt

Okres gwarancji

40 %

60 miesięcy

40 pkt

4

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum:

TECHART Sp. z o.o.

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica;

Partnerzy Konsorcjum:

Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski,

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica;

BUDOWNICTWO Igor Nowak

ul. Michałówka 98, 37-550 Radymno;

Cena

60%

3 268 000,00 zł brutto

50 pkt

90

pkt

Okres gwarancji

40 %

60 miesięcy

40 pkt

5

POLBUD Tomasz Szczepański

Ul. Słowackiego 24, 35-113 Rzeszów

Cena

60%

2 956 076,90 zł brutto

55,5 pkt

95,5 pkt

Okres gwarancji

40 %

60 miesięcy

40 pkt

6

Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna

Ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów

Cena

60%

3 014 024,10 zł brutto

54,5 pkt

94,5 pkt

Okres gwarancji

40 %

60 miesięcy

40 pkt

7

Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Golema

Ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów

Cena

60%

2 736 098,10 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

60 miesięcy

40 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Golema z siedzibą w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Golema z siedzibą w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów za najkorzystniejszą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 09-07-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Ponadto Komisja informuje, iż w niniejszym postępowaniu żadna z ofert nie została odrzucona jak również żaden z Wykonawców nie został wykluczony z udziału w postępowaniu

««« powrót
Liczba odwiedzin: 858293

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała