ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
05 czerwca 2019, 09:26

RIZ.271.14.2019                                                                            Boguchwała, dnia 05-06-2019

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”:

W załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy dodaje § 3, który brzmi:

„                                                                     §3

Obowiązki Zamawiającego

 1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
  1. Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy
  2. Przekazanie wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowę robót budowlanych, dziennika budowy, dokumentacji projektowej sporządzonej dla przedmiotowej inwestycji,
  3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
  4. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zadania,
  5. Zapłata ustalonej należności za wykonane roboty zgodnie z umową
  6. Zatwierdzanie podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy i wyrażenie zgody na zawarcie umów z podwykonawcami zgodnie z §7 umowy,
  7. Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy,
  8. Odebranie wykonanych robót, o ile roboty odpowiadają wymogom umowy i obowiązującego prawa.„

 

W załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy w § 4 pkt 31, jest:

„Zapewnienie serwisu urządzeń zamontowanych w ramach niniejszej umowy”

W załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy w § 4 pkt 31, powinno być:

„W okresie gwarancji zapewnienie serwisu urządzeń zamontowanych w ramach niniejszej umowy”

 

MODYFIKACJA SIWZ

 

W SIWZ jest:

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.2018.110).

 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Bank BS Niechobrz; konto nr: 86 9163 0009 2001 0000 0039 0010.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. W przypadku załączenia oryginału dokumentu wadialnego do oferty, nie będzie on zwracany. Dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06 czerwca 2019 roku do godz. 09:30.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 Ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

 

W SIWZ powinno być:

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.2018.110).

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Bank BS Niechobrz; konto nr: 86 9163 0009 2001 0000 0039 0010.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. W przypadku załączenia oryginału dokumentu wadialnego do oferty, nie będzie on zwracany. Dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10 czerwca 2019 roku do godz. 09:30.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 Ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

 

W SIWZ jest:

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.

Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

 

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

 

Nie otwierać przed dniem 06 czerwca 2019 roku do godz. 10.00

W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nie przyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz        z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

 

W SIWZ powinno być:

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.

Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

 

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

 

Nie otwierać przed dniem 10 czerwca 2019 roku do godz. 10.00

W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nie przyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

 

W SIWZ jest:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 06 czerwca 2019 roku do godz. 09:30 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 czerwca 2019 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
  i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

W SIWZ powinno być:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 10 czerwca 2019 roku do godz. 09:30 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
  i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 807230

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała