ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 3
22 maja 2019, 08:05

Boguchwała, dnia  21-05-2019 roku

RIZ.271.13.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 3

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na usługi społeczne, do którego mają zastosowane przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie gminy Boguchwała – „Wyższa jakość edukacji w gminie Boguchwała”.

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 30-04-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10-05-2019 r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych.

 

Na postępowanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły oferty częściowe, tj.:

- Na zadanie częściowe nr 1 wpłynęła jedna oferta;

- Na zadanie częściowe nr 2 wpłynęła jedna oferta;

- Na zadanie częściowe nr 3 wpłynęły trzy oferty.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 267 200,00 zł, z następującym podziałem na zadania częściowe:

- Zadanie częściowe nr 1 – 107 200,00 zł

- Zadanie częściowe nr 2 – 24 000,00 zł

- Zadanie częściowe nr 3 – 136 000,00 zł

 

Zadanie częściowe nr 1:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Doświadczenie trenerów – 20%

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi – 20%

1

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Ul. Niedzielskiego 2,

35-03 Rzeszów

80 697,58 zł brutto

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy.

 

Zadanie częściowe nr 2

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Doświadczenie trenerów – 20%

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi – 20%

1

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Ul. Niedzielskiego 2,

35-03 Rzeszów

23 095,20 zł brutto

Wykonawca oświadcza, iż 2 spośród liczby trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy

 

 

 

Zadanie częściowe nr 3

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Doświadczenie trenerów – 20%

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi – 20%

1

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

Ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

134 121,71 zł brutto

Wykonawca oświadcza, iż 1 spośród 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin

Wykonawca oświadcza, iż żaden z trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi nie ukończył kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy

2

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Ul. Niedzielskiego 2,

35-03 Rzeszów

177 570,90 zł brutto

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy

3

NETBI Dariusz Krzyszkowski

Sułków 326,

32-020 Wieliczka

68 770,00 zl

Brutto

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

1. Do 30 listopada 2019 r. od daty podpisania umowy.

2. Zgodnie z wzorem umowy

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Komisja w składzie:

 1. Tadeusz Stecyszyn                     - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Sierpiński                      - Członek Komisji    
 3. Michał Pękala                             - Członek Komisji
 4. Aneta Stańko                              - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriami oceny ofert tj.:

Cena – 60%

Doświadczenie trenerów  – 20 %.

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi – 20%.

 

Ocenę punktową ofert częściowych zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

           

W zadaniu częściowym nr 1 Zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę wykonawcy:  Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ul. Niedzielskiego 2, 35-03 Rzeszów

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu tj.:

Cena – 60%

Doświadczenie trenerów  – 20 %.

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi – 20%.

 

 

Ocena punktowa w zadaniu częściowym nr 1:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Ul. Niedzielskiego 2,

35-03 Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

Cena – 60%

80 697,58 zł brutto

60 pkt

100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie trenerów - 20%

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

20 pkt

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi - 20%

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

 20 pkt

W zadaniu częściowym nr 2 Zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę wykonawcy:  Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ul. Niedzielskiego 2, 35-03 Rzeszów

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu tj.:

Cena – 60%

Doświadczenie trenerów  – 20 %.

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi – 20%.

 

Ocena punktowa w zadaniu częściowym nr 2:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Ul. Niedzielskiego 2,

35-03 Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

Cena – 60%

23 095,20 zł brutto

60 pkt

100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie trenerów - 20%

Wykonawca oświadcza, iż 2 spośród liczby trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

20 pkt

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi - 20%

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

 20 pkt

Zadanie częściowe nr 3:

Zamawiający wezwał Wykonawcę NETBI Dariusz Krzyszkowski z siedzibą Sułków 326, 32-020 Wieliczka do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny na realizację zamówienia. Wykonawca do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy NETBI Dariusz Krzyszkowski z siedzibą Sułków 326, 32-020 Wieliczka.

Zamawiający unieważnia zadanie częściowe nr 3 z powodu, iż cena oferty najkorzystniejszej złożonej w zadaniu częściowym nr 3 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania częściowego nr 3.

Ocena punktowa w zadaniu częściowym nr 3:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

Ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

 

 

 

 

 

 

Cena – 60%

134 121,71 zł brutto

60 pkt

70 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie trenerów - 20%

Wykonawca oświadcza, iż 1 spośród 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin

10 pkt

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi - 20%

Wykonawca oświadcza, iż żaden z trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi nie ukończył kurs edukatorski lub z andragogiki

 0 pkt

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Ul. Niedzielskiego 2,

35-03 Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

Cena – 60%

177 570,90 zł brutto

45,30 pkt

85,30 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie trenerów - 20%

Wykonawca oświadcza, iż 2 spośród liczby trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

20 pkt

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi - 20%

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

 20 pkt

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETBI Dariusz Krzyszkowski

Sułków 326,

32-020 Wieliczka

 

 

 

 

 

 

Cena – 60%

68 770,00 zl brutto

0 pkt

 

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie trenerów - 20%

Wykonawca oświadcza, iż 2 spośród liczby trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi posiada doświadczenie w postaci przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów lub kursów dla nauczycieli metodami aktywizującymi w liczbie co najmniej 120 godzin każdy

0 pkt

 

Przygotowanie trenerów do pracy z dorosłymi - 20%

Wykonawca oświadcza, iż min. 3 trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ukończyło kurs edukatorski lub z andragogiki

 0 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ul. Niedzielskiego 2, 35-03 Rzeszów

W związku z faktem, że kwota zaoferowana przez Wykonawcę na realizację zadania  przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,  Komisja proponuje unieważnić postępowanie dla zadania częściowego nr 3.

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą na zadania częściowe nr 1 oraz 2 nastąpiło 27-05-2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 806171

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała