ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
07 maja 2019, 15:01

RIZ.271.13.2019

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

 

Zamawiający, na podstawie pkt. 12 ppkt. 4 i 5 ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Szkolenia dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała" modyfikuje treść ogłoszenia w następujący sposób:

 

Pytanie nr. 1:

W związku z chęcią wzięcia udziału w zamówieniu dot. szkoleń dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała "Wyższa jakość edukacji w gminie Boguchwała" i brakiem obecności w dniu dzisiejszym jednego z reprezentantów spółki , prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o jeden dzień tj. do 10.05 do godz. 10:00.

 

Odpowiedź nr. 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10-05-2019 roku do godz. 10:00.

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

W ogłoszeniu w pkt. 9 jest:

3) Termin składania ofert upływa 09.05.2019 godz. 10:00

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2019 godz. 10:30

 

W ogłoszeniu w pkt. 9 powinno być:

3) Termin składania ofert upływa 10.05.2019 godz. 10:00

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2019 godz. 10:30

 

 

 

Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany zapisu we wzorze umowy stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, poprawiając oczywistą omyłkę pisarską w taki sposób, że:

 

We wzorze umowy w § 10 pkt 3. jest:

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1

 

We wzorze umowy w § 10 pkt 3. powinno być:

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1

««« powrót
Liczba odwiedzin: 807815

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała