ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
23 maja 2019, 14:26

Ogłoszenie nr 510102166-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.

 

Gmina Boguchwała: Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych z Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 537227-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

RIZ.271.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zagospodarowanie terenu dla zadania: Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego”. Granica opracowania obejmuje teren wokół XIX-wiecznego dworu. Przedmiotem opracowania jest teren części parku podworskiego, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ – koncepcja zagospodarowania terenu. Planuje się zagospodarowanie istniejących terenów zielonych w obrębie parku, wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, budowę układu komunikacyjnego i ciągów pieszych, nasadzenia zieleni, budowę altany, budowę instalacji oświetlenia terenu i monitoringu, a także rozmieszczenie elementów małej architektury. Projekt powinien uwzględniać przebudowę istniejącego terenu. Nie przewiduje się przebudowy istniejącej nawierzchni utwardzonej wzdłuż wschodniej ściany dworu. Wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. opracowanej dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotowej inwestycji przewidziana jest według formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych z Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie: − ogrodzenie części terenu wraz z bramą wjazdową na osi klasycystycznego dworu, − rozbudowa układu komunikacyjnego – budowa alei dojazdowej do dworu o nawierzchni mineralno-żywicznej od strony zachodniej parku oraz utworzenie alejek parkowych o nawierzchni mineralno-żywicznej, − schody terenowe, − plac o nawierzchni mineralno-żywicznej wokół istniejącego metalowego krzyża, − altana, − instalacja oświetlenia terenu, − monitoring, − zagospodarowanie terenów zielonych – ukształtowanie terenu, przygotowanie pod nasadzenia oraz nasadzenia zieleni, w tym wykonanie stanowisk ogrodu sensorycznego, − elementy małej architektury – montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz tablic informujących o starodrzewiach w parku w Zgłobniu. − budowa zjazdu z drogi powiatowej

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-0

 

Dodatkowe kody CPV: 43325000-7, 45112711-2, 45211320-8, 45233293-9, 45233200-1, 45233161-5, 45316100-6, 45233253-7, 45342000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1361584.23 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak

 

Nazwa wykonawcy: TECHART Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Piwoda 150 
Kod pocztowy: 37-522 
Miejscowość: Wiązownica 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Remontowo-Budowlana "PIOTROWSKI" Paweł Piotrowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Piwoda 150 
Kod pocztowy: 37-522 
Miejscowość: Wiązownica 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BUDOWNICTWO Igor Nowak 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Radymno, ul. Michałówka 98 
Kod pocztowy: 37-550 
Miejscowość: Radymno 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1166040.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1166040.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1166040.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 58302.00 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca oświadcza, iż powierza wykonanie prac projektowych Podwykonawcy - Grupa Projektowa ZERIBA Dominika Kuśnierz-Krupa

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała