ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
09 maja 2019, 15:08

Boguchwała, dnia  09-05-2019 roku

RIZ.271.11.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy: Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe Parki Historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 12-04-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 537227-N-2019.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30-04-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jedna oferta.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 116 499,07 zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości – 35 %

 

Doświadczenie projektanta – 5%

1

KONSORCJUM FIRM:

 

LIDER KONSORCJUM:

TECHART Sp. z o.o.

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica;

NIP: 792 229 05 76

REGON: 181138531

 

PARTNERZY

KONSORCJUM:

Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI”

Paweł Piotrowski, Piwoda 150,037-522 Wiązownica;

NIP: 612 156 23 26

REGON: 180317711

 

BUDOWNICTWO Igor Nowak

ul. Michałówka 98, 37-550 Radymno;

NIP: 792 102 00 01

REGON: 650112253

1 166 040,00 zł brutto

60 m-cy

Wykonawca posiada doświadczenie polegające na opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej zamówień:

„Rewitalizacja rozumiana jako przebudowa oraz budowa elementów Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu – obiekt wpisany do rejestru zabytków A-479 z 8.01.1992

 1. Terminy wykonania:

Etap I:

 1. termin rozpoczęcia prac projektowych – od dnia zawarcia Umowy.
 2. termin opracowania dokumentacji projektowej – do 15.07.2019 r.
 3. termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – do 25.09.2019 r.

etap II:

 1. termin przekazania placu budowy – 7 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. termin zakończenia robót budowlanych – 30-09-2020r.
 3. termin wykonania nasadzeń – 15-10-2020r.
 4. termin wykonania przedmiotu umowy – 15-11-2020r.
 1. Zgodnie z wzorem umowy.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

 1. Tadeusz Stecyszyn        - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Sierpiński         - Członek Komisji     
 3. Michał Pękala                - Członek Komisji
 4. Monika Małys                - Członek Komisji

Komisja dokonała oceny oferty zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 35 %

Doświadczenie projektanta – 5%

 

Kwota, którą zaoferował Wykonawca na realizację zadania, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na Zadanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację Zadania pn.: Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe Parki Historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

 

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

KONSORCJUM FIRM:

 

LIDER KONSORCJUM:

TECHART Sp. z o.o.

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica;

NIP: 792 229 05 76

REGON: 181138531

 

PARTNERZY

KONSORCJUM:

Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI”

Paweł Piotrowski, Piwoda 150,037-522 Wiązownica;

NIP: 612 156 23 26

REGON: 180317711

 

 

BUDOWNICTWO Igor Nowak

ul. Michałówka 98, 37-550 Radymno;

NIP: 792 102 00 01

REGON: 650112253

Kryterium cena – 60%

1 166 040,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości - 35%

60 miesięcy

35 pkt

Doświadczenie projektanta – 5%

Wykonawca posiada doświadczenie polegające na opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej zamówień:

„Rewitalizacja rozumiana jako przebudowa oraz budowa elementów Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu – obiekt wpisany do rejestru zabytków A-479 z 8.01.1992

5 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Konsorcjum firm:  TECHART Sp. z o.o. z siedzib a w Piwoda 150, 37-522 Wiązownica – Lider Konsorcjum, Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski z siedzibą w Piwoda 150, 37-522 Wiązownica – Partner Konsorcjum oraz BUDOWNICTWO Igor Nowak z siedzibą w Radymnie, ul. Michałówka 98, 37-550 Radymno – Partner Konsorcjum.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja proponuje uznać ofertę Usługi Konsorcjum firm:  TECHART Sp. z o.o. z siedzib a w Piwoda 150, 37-522 Wiązownica – Lider Konsorcjum, Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski z siedzibą w Piwoda 150, 37-522 Wiązownica – Partner Konsorcjum oraz BUDOWNICTWO Igor Nowak z siedzibą w Radymnie, ul. Michałówka 98, 37-550 Radymno – Partner Konsorcjum za najkorzystniejszą                                                                                                         

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 15-05-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

Ponadto Komisja informuje, iż w niniejszym postępowaniu żadna z ofert nie została odrzucona jak również żaden z Wykonawców nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała