ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku
10 maja 2019, 12:24
Ogłoszenie nr 510091194-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Gmina Boguchwała: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 532733-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała. Remontem będą objęte: - ubytki, wyboje i obłamane krawędzie, - lokalne spękania, - zdeformowane odcinki nawierzchni bez naruszania podbudowy. Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi, polegać będą na: - wycięciu uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczeniu uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę, - ogrzaniu bitumu i skropieniu naprawianego miejsca, - rozścieleniu mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach do głębokości 6 cm (większe zagłębienia uzupełnić kruszywem łamanym, pozostawiając 5 cm na warstwę mineralno-bitumiczną), - zagęszczeniu poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, uszczelnieniu bitumem po obwodzie zawalcowanej mieszanki oraz zebraniu rumoszu zgromadzonego wcześniej na pryzmach. Remonty cząstkowe nawierzchni masami uszczelniającymi, polegać będą na: - oczyszczeniu nawierzchni, - rozprowadzeniu mieszanki uszczelniającej z posypaniem piaskiem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 254070.00 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Nosówka 181 
Kod pocztowy: 36-046 
Miejscowość: Zgłobień 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 207761.76 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142537.32 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 226935.00 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 807942

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała