ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Modyfikacja treści SIWZ
28 marca 2019, 13:50

 

RIZ.271.7.2019                                                                          Boguchwała, dnia 28-03-2019r.

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej  w Woli Zgłobieńskiej w następującym zakresie:  

 

W SIWZ jest:

Rozdział VII - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

w pkt 6:

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na   potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

  1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz robót budowanych

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Forma dokumentu:

Wykaz robót – oryginał.

Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

2

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Forma dokumentu:

Wykaz osób – oryginał.

 

W SIWZ powinno być:

 

Rozdział VII - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

w pkt 6:

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na   potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

  1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz robót budowanych

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Forma dokumentu:

Wykaz robót – oryginał.

Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

2

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Forma dokumentu:

Wykaz osób – oryginał.

3

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem.

 

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała