ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
25 kwietnia 2019, 13:25

 Boguchwała, dnia  25-04-2019 roku

RIZ.271.6.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy:  Budowa infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”:

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 06-03-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 521160-N-2019.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09-04-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie siedem ofert.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 752 147,20 zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

Nr oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Okres gwarancji– 20 %

 

 

 

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 1.  

1

SANTEX Kazimierz Czapka

Ul. Wspólna 13B

39-120 Sędziszów Małopolski

 

3 854 574,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
 1. Warun2. Warunki płatności zgodnie z u
 1. 2

 

 

 

 

 

Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sp. z o.o.

Racławówka 304a

36-047 Niechobrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 477 210,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

4 218 774,49 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 budowy

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

 

 

 

 

 

Inżynieria Rzeszów S.A.

Ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 197 857,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

3 952 196,55 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

 

 

Konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o.

Zgłobień 15

36-046 Zgłobień

Partner:

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Suszyckich 8

36-040 Boguchwała

 

 

 

3 345 989,07 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

Zakład Instalacyjno-Budowlany „LISBUD” Paweł Lisowski

38-121 Pstrągowa 340

4 459 721,70 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 20 %

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20%.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

SANTEX Kazimierz Czapka

Ul. Wspólna 13B

39-120 Sędziszów Małopolski

 

Kryterium cena – 60%

 

3 854 574,00 zł brutto

51,60 pkt

91,60 pkt

Okres gwarancji - 20%

60 miesięcy

20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 

5 lub więcej budów

20 pkt

 

Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sp. z o.o.

Racławówka 304a

36-047 Niechobrz

 

Kryterium cena – 60%

 

 

 

3 477 210,00 zł brutto

57,60 pkt

97,60 pkt

Okres gwarancji - 20%

60 miesięcy

20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 

5 lub więcej budów

20 pkt

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

 

Kryterium cena – 60%

4 218 774,49 zł brutto

47,40 pkt

72,40 pkt

Okres gwarancji - 20%

60 miesięcy

20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 

2 budowy

5 pkt

 1.  

 

 

Inżynieria Rzeszów S.A.

Ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

 

 

 

5 197 857,00 zł brutto

38,40 pkt

78,40 pkt

Okres gwarancji - 20%

60 miesięcy

20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 

5 lub więcej budów

20 pkt

 1.  

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

       05-800 Pruszków

 

Kryterium cena – 60%

3 952 196,55 zł brutto

50,40 pkt

90,40 pkt

Okres gwarancji - 20%

60 miesięcy

20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 

5 lub więcej budów

20 pkt

 1.  

Konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o.

Zgłobień 15

36-046 Zgłobień

Partner:

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Suszyckich 8

36-040 Boguchwała

 

Kryterium cena – 60%

 

 

 

3 345 989,07 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji - 20%

60 miesięcy

20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 

5 lub więcej budów

20 pkt

 1.  

Zakład Instalacyjno-Budowlany „LISBUD” Paweł Lisowski

38-121 Pstrągowa 340

 

Kryterium cena – 60%

4 459 721,70 zł brutto

45 pkt

85 pkt

Okres gwarancji - 20%

60 miesięcy

20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 

5 lub więcej budów

20 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o. o. z siedzibą Zgłobień 15, 36-046 Zgłobień, Partner: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała.    

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznaje ofertę Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o. o. z siedzibą Zgłobień 15, 36-046 Zgłobień, Partner: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała za najkorzystniejszą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi 02-05-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

             

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony

- żadna oferta nie została odrzucona

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

                                                                                                             

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 807812

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała