ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ
19 marca 2019, 14:17

http://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/k.krok/zal_nr1_formularz_ofertowy_modyfikacja.docxhttp://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/k.krok/zal_nr1_formularz_ofertowy_modyfikacja.docxhttp://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/k.krok/zal_nr1_formularz_ofertowy_modyfikacja.docxhttp://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/k.krok/zal_nr1_formularz_ofertowy_modyfikacja.docxhttp://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/k.krok/zal_nr1_formularz_ofertowy_modyfikacja.docxfRIZ.271.6.2019                                                             Boguchwała, dnia 19-03-2019r.

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga wykonanie kanału technologicznego i oświetlenia? Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania oświetlenia. Zamawiający nie wymaga wykonania kanału technologicznego. Jednakże na etapie opracowania projektu należy przeprowadzić procedurę wynikającą  z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

 

Pytanie 2:

” Pytanie  - Dotyczy SIWZ – Zamawiający napisał   :  

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na jednej budowie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 0 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na dwóch budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 5 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na trzech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 10 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na czterech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 15 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na pięciu (lub więcej) budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 20 pkt

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób jako kierownik budowy branży sanitarnej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

Wnioskujemy o uznanie przez Zamawiającego  zapisu :  

 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na jednej budowie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 0 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na dwóch budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 5 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na trzech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 10 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na czterech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 15 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na pięciu (lub więcej) budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 20 pkt

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób jako kierownik budowy branży sanitarnej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. ”

 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

 

W SIWZ JEST:

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na jednej budowie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 0 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na dwóch budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 5 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na trzech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 10 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na czterech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 15 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na pięciu (lub więcej) budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 20 pkt

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób jako kierownik budowy branży sanitarnej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

W SIWZ MA BYĆ:

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na jednej budowie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią  – 0 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na dwóch budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 5 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na trzech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 10 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na czterech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 15 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na pięciu (lub więcej) budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 20 pkt

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób jako kierownik budowy branży sanitarnej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

 

 

Pytanie 3:

W rozdziale XVII pkt. 2 ppkt 3 SIWZ określone są kryteria punktacji dotyczące "doświadczenia kierownika budowy branży sanitarnej" - "pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości min.500m wraz z pompownią ścieków" nasze pytanie brzmi:

 

czy spełnione będzie to kryterium jeżeli wykażemy pełnienie obowiązków kierownika robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) i kanalizacji deszczowej, o długości min.500m wraz z pompownią ścieków.

 

 

Odpowiedź:

 

Jak w pytaniu nr 2.

 

MODYFIKACJA SIWZ

 

 

W SIWZ JEST:

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

1.            Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:

50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

2.            Wadium w ww. wysokościach należy wnieść na każde zadanie odrębnie lub kumulatywnie z podaniem jednej (łącznej) kwoty wadium. Jednakże w tym drugim przypadku należy pamiętać o przyporządkowaniu łącznej kwoty wadium do poszczególnych części zamówienia i wskazać w tytule przelewu lub treści gwarancji, na które zadania Wykonawca składa ofertę.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank BS Niechobrz konto nr 86916300092001000000390010.

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.

 

6.  Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. W przypadku załączenia oryginału dokumentu wadialnego do oferty, nie będzie on zwracany. Dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 

 

7.                 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

8.     Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22 marca 2019 roku, do godz. 0930.

 

9.     Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą

 

10.  Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

11.  Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

13.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

 

 

W SIWZ MA BYĆ:

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

1.         Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:

50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.            Wadium w ww. wysokościach należy wnieść na każde zadanie odrębnie lub kumulatywnie z podaniem jednej (łącznej) kwoty wadium. Jednakże w tym drugim przypadku należy pamiętać o przyporządkowaniu łącznej kwoty wadium do poszczególnych części zamówienia i wskazać w tytule przelewu lub treści gwarancji, na które zadania Wykonawca składa ofertę.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank BS Niechobrz konto nr 86916300092001000000390010.

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.

6.                Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. W przypadku załączenia oryginału dokumentu wadialnego do oferty, nie będzie on zwracany. Dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 

7.                Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.     Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28 marca 2019 roku, do godz. 0930.

9.     Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą

10.  Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

11.  Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

13.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

 

 

W SIWZ JEST:

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.  Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

5.  Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

6.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

7.  Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.

8.  Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

10.         Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

 

Budowa infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”

 

Nie otwierać przed dniem 22 marca 2019  r. do godz: 10:00.

 

11.         W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nie przyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.

12.         Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13.         W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 

 

W SIWZ MA BYĆ:

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

1.            Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.  Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

5.  Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

6.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

7.  Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.

8.  Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

10.         Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

 

Budowa infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”

 

Nie otwierać przed dniem 28 marca 2019  r. do godz: 10:00.

 

11.         W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nie przyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.

12.         Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13.         W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 

W SIWZ JEST:

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.  Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).

2.  Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.

4.  Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a)    kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)    firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)    ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

 

W SIWZ MA BYĆ:

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.  Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 28 marca 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).

2.  Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.

4.  Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a)    kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)    firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)    ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

 

 

W SIWZ JEST:

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

1.    Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Długość okresu gwarancji jakości

20%

3

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej

20%

2.    Punkty będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

                                           Cmin

Liczba punktów =  ----------------------------    * 100 * waga

                                           Cof 

gdzie:

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2

W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

                                        Gof      -    Gmin

Liczba punktów  =       ----------------------------       * 100 * waga

                                         Gmax  -  Gmin

gdzie:

- Gof – oferowana długość okresu gwarancji jakości

- Gmax – najwyższa możliwa długość okresu gwarancji jakości – 60 miesięcy

- Gmin – minimalna możliwa do zaoferowania długość okresu gwarancji jakości       – 36 miesięcy 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji jakości zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jakości będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

 

Uwaga:

Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 60 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

Minimalna długość okresu gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.  Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na jednej budowie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 0 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na dwóch budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 5 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na trzech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 10 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na czterech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 15 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na pięciu (lub więcej) budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m, wraz z  pompownią ścieków – 20 pkt

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób jako kierownik budowy branży sanitarnej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

3.  Łączna liczba punktów  = Liczba punktów w kryterium I + Liczba punktów w kryterium II + Liczba punktów w kryterium III

4.  Maksymalna liczba punktów łącznie: 100

5.  Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.  Zamawiający poprawia w ofercie:

1)    oczywiste omyłki pisarskie,

2)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

8.            Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1)    oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów

2)    ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);

3)    pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

4)    wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

5)    wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

6)    powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

 

9.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

10.         Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11.         Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

12.         Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

13.         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacje, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.

14.         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

 

W SIWZ MA BYĆ:

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Długość okresu gwarancji jakości

20%

3

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej

20%

2.    Punkty będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

                                           Cmin

Liczba punktów =  ----------------------------    * 100 * waga

                                           Cof 

gdzie:

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2

W kryterium „długość okresu gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

                                        Gof      -    Gmin

Liczba punktów  =       ----------------------------       * 100 * waga

                                         Gmax  -  Gmin

gdzie:

- Gof – oferowana długość okresu gwarancji jakości

- Gmax – najwyższa możliwa długość okresu gwarancji jakości – 60 miesięcy

- Gmin – minimalna możliwa do zaoferowania długość okresu gwarancji jakości       – 36 miesięcy 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji jakości zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jakości będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

 

Uwaga:

Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 60 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji jakości zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

Minimalna długość okresu gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.  Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji jakości 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na jednej budowie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 0 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na dwóch budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 5 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na trzech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią– 10 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na czterech budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 15 pkt

- pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót branży sanitarnej na pięciu (lub więcej) budowach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej lub tłocznej) o długości minimum 500 m wraz z  pompownią – 20 pkt

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób jako kierownik budowy branży sanitarnej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

3.  Łączna liczba punktów  = Liczba punktów w kryterium I + Liczba punktów w kryterium II + Liczba punktów w kryterium III

4.  Maksymalna liczba punktów łącznie: 100

5.  Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.  Zamawiający poprawia w ofercie:

1)    oczywiste omyłki pisarskie,

2)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

8.            Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci sięo udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie:

1)    oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów

2)    ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);

3)    pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

4)    wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

5)    wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

6)    powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

 

9.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

10.         Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11.         Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

12.         Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

13.         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacje, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.

14.         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

 

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ, tj. formularz ofertowy

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ​      

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                           

 

 

Załączniki:
3751_zal_nr1_formularz_ofertowy_modyfikacja.docx - FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA
««« powrót
Liczba odwiedzin: 805154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała