ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05 kwietnia 2019, 14:40
 
Ogłoszenie nr 510067569-N-2019 z dnia 05-04-2019 r.
Gmina Boguchwała: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej zakres 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518697-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej zakres 3
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIZ.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej dla zakresu nr 3, obejmujący stanowiska słupowe od nr 39,38, 37,36, 35,34,33,32 wraz z przyłączem napowietrznym i szafką oświetleniową z pomiarem. Zakres rzeczowy niżej wymienionych zadań obejmuje: wykonanie linii napowietrznej nN; montaż słupów z żerdzi wirowanych wraz z oprawami i osprzętem, wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TN-C. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie, zastosowania innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone poniżej. Zakres robót: -montaż przewodu AsXSn 1x25mm 2 na sieci napowietrznej - 2 m, -montaż przewodu AsXSn 1x35mm 2 na sieci napowietrznej – 6 m, -montaż przewodu NFA2X/AsXSn 4x35mm 2 na sieci napowietrznej 31 m, -montaż przewodu NFA2X/AsXSn 4x25mm 2 na sieci napowietrznej 270 m, -montaż słupów z żerdzi wirowanych - 8 szt, - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku; 35W, IP 66, IK 09-10, 4000 K, 180 lm/W - 9 szt., - montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl -montaż uziemienia - bednarka ocynkowana, pręty uziemiające . Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż Zamawiający zamierza zrealizować w ramach niniejszego zadania. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy kierować się przedmiarem robót. Wątpliwości co do robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w przedmiarze winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do SIWZ przed sporządzeniem oferty lub zostać uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9
 
Dodatkowe kody CPV: 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66381.48
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: FHU Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wetlińska 3A
Kod pocztowy: 35-082
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54771.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54771.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76963.56
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 805148

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała