BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16 listopada 2018, 10:53
Ogłoszenie nr 500274303-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.
Gmina Boguchwała: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w miejscowości Niechobrz i Racławówka"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632307-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w miejscowości Niechobrz i Racławówka"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FP.271.44.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Niechobrz oraz Racławówka. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: 1. Sieci wodociągowej w miejscowości Racławówka Długość projektowanej sieci wodociągowej L= 662,0m w tym: - sieć wodociągowa z rur PE 110mm L= 637,0m - sieć wodociągowa z rur PE 50mm L= 25,0m Sieć wodociągowa wykonana zostaje z rur ciśnieniowych polietylenowych klasy PE HD 100 o średnicy 110,0mm i 50 mm. Głębokość posadowienia: 1,4m. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej. Uzbrojenie sieci wodociągowej obejmuje: - zasuwany DN 80mm i DN 100 mm, - hydranty p.poż DN 80 mm nadziemne 4 szt. 2. Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racławówka. Łączna długość sieci wynosi 419,00 m. Sieć zbudowana będzie z rur PVC- u o200mm (typ ciężki)- 300,00 m oraz rur PVC-U o200 mm (typ lekki)- 119 m. Na wykonanej sieci zlokalizowane będą studnie: - Rewizyjne betonowe 1000 do 1200 mm; z gotowych, prefabrykowanych kręgów betonowych ze stopniami złazowymi i żeliwnymi włazami klasy B125- w ilości 8 szt. - Studzienki tworzywowe systemowe 425 mm- w ilościach: 6 sztuk. 2.1 Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczonej: Łączna długość sieci wynosi 131,00 m. Sieć zbudowana będzie z rur PEHD o90mm- 131,00 m 2.2 Główna pompownia ścieków: Pompownia usytuowana została na wydzielonej części dz. nr ewid. 800/4 w miejscowości Racławówka. Wydajność pompowni ścieków Qp=4,0 dm3/s. Wysokość podnoszenia pomp Hp=9,8m. Projektowana pompownia ścieków wykonana zostanie w formie podziemnego zbiornika żelbetowego o średnicy wewnętrznej 1,5m i wysokości 5,4 m. Projektowana pompownia wyposażona będzie w dwie zatapialne pracujące naprzemiennie (jedna z pomp stanowić będzie czynną rezerwę) oraz układ automatyki do sterowania tymi pompami. UWAGA: Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres robót, obejmujący budowę przydomowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłoczonym, z których na tym etapie Zamawiający rezygnuje. Powyższe nie są objęte niniejszym przetargiem nieograniczonym (szczegółowy zakres określają przedmiary robót).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w miejscowości Niechobrz i Racławówka"
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 377417.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: AWERS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zgłobień 15
Kod pocztowy: 36-046
Miejscowość: Zgłobień
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 343111.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 343111.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 414160.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 783488

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo