ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
02 sierpnia 2018, 15:31

Boguchwała, dnia  02-08-2018 roku

FP.271.15.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:  Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego
w Boguchwale
 

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 17-04-2018 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o numerze 2018/S 074-163836.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08-06-2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 018 997,91 zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

 

Wydłużona gwarancja wykonawcy na urządzenia, w tym moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcję     – 30 %

 

 

 

 

Doświadczenie kierownika budowy lub robót branży elektrycznej – 10%

 

  1. 11      1.

ML SYSTEM S.A.

Zaczernie 190 G

36-062 Zaczernie

1 503 125,05 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

7 lat

 

 

 

 

 

3 budowy  w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy PV min. 10 kW

 

1.Termin wykonania:

1.1 Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy

1.2 Termin zakończenia robót budowlanych- zadania 1 i 2: do 01.10.2018r.

1.3 Termin wykonania przedmiotu umowy zadania 1 i 2: do 22.10.2018r.

 

2.Zgodnie ze wzorem umowy

 

  1. 22     2.

F. B. U. H. WALMAR Krzysztof Marecki

ul. Menerki 13B

36-060 Głogów Małopolski

1 997 058,93 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

7 lat

 

 

 

 

 

 

 

1 budowa w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy PV min. 10 kW

 

 

 

1.Termin wykonania:

1.1 Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy

1.2 Termin zakończenia robót budowlanych- zadania 1 i 2: do 01.10.2018r.

1.3 Termin wykonania przedmiotu umowy zadania 1 i 2: do 22.10.2018r.

 

2.Zgodnie ze wzorem umowy

 

 

W związku z faktem, że kwoty zaoferowane przez Wykonawców na realizację zadania przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,  Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację zadania, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, nie wyrażono zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uzasadnienie prawne

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W dniu 08-06-2018 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert w ww. postepowaniu. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 018 997,91 zł brutto. Ceny złożonych ofert przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  Zgodnie z opinią Skarbnika Gminy, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację ww. zadania, w związku z powyższym postanowiono o unieważnieniu postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza w swoich orzeczeniach wielokrotnie zwracała uwagę, że zwiększenie kwoty na realizację zamówienia to możliwość, a nie obowiązek zamawiającego. Sformułowanie użyte w art. 93 ust. 1 pkt 4  Pzp, jako uprawnienie zamawiającego, nie może być podstawą roszczeń wykonawców o zwiększenie kwoty podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert. Do zastosowania przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp wystarczające jest stwierdzenie, że cena oferty przekracza kwoty przeznaczone na realizację zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tych kwot (KIO 622/15 z 10 kwietnia 2015 r.).

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                 ……………………..

Zażżczniki:5087_zawiadomienie.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 858293

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała