ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 08-06-2018 r.
22 maja 2018, 13:23

 

 

 

FP.271.15.2018                                                                         Boguchwała, dnia 22-05-2018 r.

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w następującym zakresie:  

 

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie usuwania wad i usterek, wynosi 5 lat, tj. jest zgodny z okresem rękojmi określonym w postanowieniach § 9 ust. 11 wzoru umowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie usuwania wad i usterek, wynosi 5 lat. Zamawiający dokona modyfikacji§ 8 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

Pytanie 2:

Z uwagi na sytuację na rynku budowalnym w Polsce, przejawiającą się między innymi trudnościami w pozyskaniu podwykonawców, czy zmieniającymi się dynamicznie cenami materiałów budowlanych, wykonawcy są niejednokrotnie zmuszani do ustalania warunków płatności z podwykonawcami/dostawcami, w sposób daleko mniej korzystny niż warunki określone w umowie z Zamawiającym. To z kolei prowadzi do konieczności ponoszenia znacznych kosztów, wynikających z konieczności finansowania zadania w znaczącej części, w początkowym okresie realizacji. Odpowiedzią na potrzeby wykonawców w tym zakresie może być pozyskanie finansowania zewnętrznego. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie cesji wierzytelności wykonawcy, na rzecz instytucji finansującej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonanie cesji wierzytelności wykonawcy na rzecz podmiotu trzeciego jest możliwe, na podstawie zapisu §5 ust. 10 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający podejmuje decyzję o udzieleniu takiej zgody po dokonaniu analizy konkretnego przypadku.

 

 

Pytanie 3:

Zamawiający zastrzegł w umowie obowiązek przedkładania do akceptacji Zamawiającego projektów i kopii umów z podwykonawcami. Zgodnie z przepisami art. 143b Ustawy PZP, obowiązek taki ciąży na wykonawcy wyłącznie w zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są tymczasem dostawy, co wynika z określenia charakteru zamówienia w SIWZ. Obowiązek opisany w umowie stoi zatem w sprzeczności z przepisami PZP. Wykonawca wnosi o usunięcie z treści umowy postanowień dotyczących umów podwykonawczych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 wzoru umowy bez zmian.

 

Pytanie 4:

Postanowienia § 5 ust. 12 wzoru umowy są sprzeczne z przepisami art. 140 ust. 1 Ustawy PZP. Na skutek jednostronnej decyzji Zamawiającego świadczenie Wykonawcy nie będzie odpowiadało treści jego zobowiązania wynikającego z oferty. Co więcej wynagrodzenie Wykonawcy jest ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe, a więc nie podlegające zmianie nawet na skutek zmiany ostatecznego zakresu przedmiotu Umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia § 5 ust. 12 wzoru umowy.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2 pkt. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do dnia zawarcia umowy do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego terminy i koszty wykonania poszczególnych prac. Ww. harmonogram będzie podstawą do ustalenia ewentualnych kosztów robót niewykonanych. Zmniejszenie wynagrodzenia zawsze jest dokonywane w drodze aneksu do umowy.

 

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości modułów fotowoltaicznych oraz mocy dla poszczególnych modułów i w poszczególnych lokalizacjach (dachy, elewacja) Zadań 1 i 2 rozpatrywanych oddzielnie? W przypadku dopuszczenia zmiany, prosimy o podanie innych, możliwych konfiguracji mocowych i ilościowych dla poszczególnych lokalizacji.

 

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale, Zamawiający nie  dopuszcza zmiany ilości modułów fotowoltaicznych oraz ich mocy. Zamawiający dopuści zmianę ilości modułów fotowoltaicznych bez zmiany mocy w odniesieniu do wykonania instalacji fotowoltaicznych budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu zamiennego w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy celem weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

 

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PW – stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający będzie wymagał załączenia kart katalogowych dla urządzeń (moduły fotowoltaiczne, falowniki) spełniających wymagania techniczne określone w załączonej dokumentacji na etapie składania ofert?

 

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał załączenia kart katalogowych dla urządzeń (moduły fotowoltaiczne, falowniki) spełniających wymagania techniczne określone w załączonej dokumentacji na etapie wykonawstwa, przed wbudowaniem urządzeń celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dodaje do projektu umowy § 4 pkt. 27 w następującym brzmieniu:

 

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających cechy (parametry) dostarczanych wyrobów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia na 14 dni przed wbudowaniem, montażem celem akceptacji przez Zamawiającego.”

 

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PW – stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający będzie wymagał złożenia na etapie przetargu raportu z badania Flash Test każdego typu ofertowanych modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia, że ofertowane moduły posiadają parametry projektowe?

 

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał załączenia raportu z badania Flash Test każdego typu ofertowanych modułów fotowoltaicznych dla urządzeń (moduły fotowoltaiczne, falowniki) spełniających wymagania techniczne określone w załączonej dokumentacji na etapie wykonawstwa, przed wbudowaniem urządzeń celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dodaje do projektu umowy § 4 pkt. 27 w następującym brzmieniu:

 

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających cechy (parametry) dostarczanych wyrobów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia na 14 dni przed wbudowaniem, montażem celem akceptacji przez Zamawiającego.”

 

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że moduły fotowoltaiczne,  dla części dachowej Zadania nr 2 należy wykonać zgodnie z PW tj. z ogniwami monokrystalicznymi  5BB, bez przedniej metalizacji. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii prosimy o podanie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować.

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że moduły fotowoltaiczne dla części dachowej należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym.

 

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że moduły fotowoltaiczne,  dla części elewacyjnej Zadania nr 2 należy wykonać zgodnie z PW tj. z ogniwami monokrystalicznymi, 5 BB z przednią metalizacją. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii prosimy o podanie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować.

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że moduły fotowoltaiczne dla części elewacyjnej należy wykonać zgodnie z PW.

 

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że moduły fotowoltaiczne, dla Zadania nr 1 należy wykonać zgodnie z PW tj. z ogniwami monokrystalicznymi, 5 BB z przednią metalizacją. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii prosimy o podanie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować.

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że moduły fotowoltaiczne należy wykonać zgodnie z PW.

 

Pytanie 11:

Prosimy o jednoznaczne określenie min. odstępów między ogniwami w Zadaniu nr 2 – gdyż zgodnie z Tabelą w pkt 7 z PW będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ   - „Minimalny odstęp miedzy ogniwami wynosi 20mm (±5mm)” , natomiast w części opisowej tego samego punktu PW możemy przeczytać, że: „Ze względów estetycznych oraz w celu zoptymalizowania przezierności określa się odległość pomiędzy ogniwami jako 35 mm.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że minimalny odstęp miedzy ogniwami wynosi 20mm (±5mm), natomiast wskazane jest 35mm.

 

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci opartego tylko i wyłącznie na systemie monitoringu producenta falowników fotowoltaicznych?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci jako rozwiązanie programowe, które może doprowadzić do wypływu energii nawet do 20%. Należy zatem przewidzieć zastosowania rozwiązania z wyłącznikiem elektromechanicznym, które umożliwi podanie napięcia zwrotnego na nie zasiloną sieć OSD.

 

Pytanie 13:

Prosimy o podanie tolerancji dla współczynnika przenikania ciepła dla zestawów szybowych Zadania nr 2. 

 

Odpowiedź:

 Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zgodnie z normami przyjmuje się współczynnik przenikania od 0,46 do 0,54 W/m2K i to stanowi średnią 0,5 W/m2K.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wykonania Zadania nr 2 w technologii fasady słupowo-ryglowej strukturalnej tzn. bez listew dociskowych i maskujących po zewnętrznej stronie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że wymaga wykonania zadania w technologii fasady słupowo-ryglowej strukturalnej.

 

Pytanie 15:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kompozycji zestawu szybowego dwukomorowego, prosimy o jego weryfikację i ostateczne potwierdzenie kompozycji jaką należy wykonać.

 

Odpowiedź:

Potwierdzenie kompozycji zestawu szybowego dwukomorowego:

- 44.3 VSG/ESG z ogniwami PV

- Ar 16mm

- 4 Float ESG z powłoką niskoemisyjną

- Ar 16mm

- 6mm Float ESG z powłoką niskoemisyjną.

 

 

 

Pytanie 16:

W związku z zapisem, że konstrukcja Zadania nr 2 wypełniona jest pakietami szybowych i panelami nieprzeziernymi prosimy o podanie dokładnej lokalizacji rozmieszczenia paneli nieprzeziernych i sposobu ich wykonania/ budowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją PW, wszystkie panele są typu szkło z ogniwami monokrystalicznymi.

 

Pytanie 17:

Prosimy o podanie lokalizacji 5 szt. okien RU w Zadaniu nr 2 oraz o określenie czy moduły zawarte w pakietach szybowych tych okien maja być czynne i połączone z instalacją.

 

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań z czego Zadanie nr 1 dotyczy Wykonania instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, a Zadanie nr 2 dotyczy Dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Zamawiający domniemywa, że ww. pytaniu wykonawca ma na myśli część Zadania 1 tj.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że moduły w oknach nie są modułami czynnymi i nie są połączone z instalacją, lokalizacja zgodnie z PW.

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje:

 

W Załączniku Nr 7 do SIWZ Wzorze umowy jest:

§8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości …………………….. zł
  (słownie: ………………………..) – tj. 10% wartości umowy brutto, w formie: …………………….
 2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości za wykonane roboty.
 3. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia należytego wykonania umowy na­stępuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodne­go z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należy­tego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z ty­tułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
 5. Część zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w § 8 ust. 1 kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia na podstawie protokołu odbioru bez uwag.
 6. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w § 8 ust. 1 kwoty zabez­pieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w cią­gu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
 7. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.
 8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub nie wykonania przedmiotu umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Za­mawiającego o usunięcie naruszeń, w terminie 14 dni, który to termin upłynął bezskutecznie, to zabezpieczenie należytego wykonania, o którym mowa w ust. 1 staje się własnością Zamawiającego i będzie ono wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót.

 

W Załączniku Nr 7 do SIWZ Wzorze umowy powinno być:

§8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości …………………….. zł
  (słownie: ………………………..) – tj. 10% wartości umowy brutto, w formie: …………………….
 2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady za wykonane roboty.
 3. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia należytego wykonania umowy na­stępuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodne­go z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należy­tego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z ty­tułu rękojmi za wady.
 5. Część zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w § 8 ust. 1 kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia na podstawie protokołu odbioru bez uwag.
 6. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w § 8 ust. 1 kwoty zabez­pieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w cią­gu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 7. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz stwierdzonych w okresie rękojmi za wady.
 8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub nie wykonania przedmiotu umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Za­mawiającego o usunięcie naruszeń, w terminie 14 dni, który to termin upłynął bezskutecznie, to zabezpieczenie należytego wykonania, o którym mowa w ust. 1 staje się własnością Zamawiającego i będzie ono wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.

 

W Załączniku Nr 7 do SIWZ Wzorze umowy jest:

§14

Zmiany postanowień umowy

 

 1.  Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w zakresie terminów wystawiania faktur częściowych w przypadku zmiany harmonogramu realizacji robót.

 

W Załączniku Nr 7 do SIWZ Wzorze umowy powinno być:

§14

Zmiany postanowień umowy

 

 1. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku konieczności: zmiany kolejności, terminów robót lub wartości robót lub innych zmian wynikających z ustaleń niniejszej umowy, na wniosek użytkownika lub inwestora, przy zachowaniu terminu końcowego zakończenia robót.

 

W Załączniku Nr 7 do SIWZ Wzorze umowy dodaje się w § 4 pkt 27 w brzmieniu:

 

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających cechy (parametry) dostarczanych wyrobów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia na 14 dni przed wbudowaniem, montażem celem akceptacji przez Zamawiającego.”

 

W SIWZ jest:

 

XX. WZÓR UMOWY

 

 1. Wzór umowy stanowi – ZAŁĄCZNIK NR 7 do niniejszej SIWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umów mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań Prawa zamówień publicznych.
  1. Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:
 1. wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków),
 2. wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych),
 3. wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian (o ilość dni niezbędnych do opracowania materiałów projektowych lub niezbędnych dokumentów),
 4. wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych (o ilość dni wstrzymania robót),
 5. wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót),
 6. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,
 7. inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu,
  1. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące,                       że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową.
  2. Zamawiający dopuszcza również, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.
  3. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn.
  4. Wystąpienia siły wyższej.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w zakresie terminów wystawiania faktur częściowych przypadku zmiany harmonogramu realizacji robót.
 1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w zakresie terminów wystawiania faktur częściowych przypadku zmiany harmonogramu realizacji

 

W SIWZ powinno być:

XX. WZÓR UMOWY

 

 1. Wzór umowy stanowi – ZAŁĄCZNIK NR 7 do niniejszej SIWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umów mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań Prawa zamówień publicznych.
  1.  Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:
 1. wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków),
 2. wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych),
 3. wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian (o ilość dni niezbędnych do opracowania materiałów projektowych lub niezbędnych dokumentów),
 4. wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych (o ilość dni wstrzymania robót),
 5. wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót),
 6. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,
 7. inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu,
  1. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące,                       że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową.
  2. Zamawiający dopuszcza również, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.
  3. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn.
  4. Wystąpienia siły wyższej.
  5. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku konieczności: zmiany kolejności, terminów robót lub wartości robót lub innych zmian wynikających z ustaleń niniejszej umowy, na wniosek użytkownika lub inwestora, przy zachowaniu terminu końcowego zakończenia robót.

 

 

 

 

 

 

 

 

W SIWZ jest:

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 25 maja  2018 roku, do godz. 0930.

 

W SIWZ powinno być:

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 8 czerwca  2018 roku, do godz. 0930.

 

W SIWZ jest:

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

 

Nie otwierać przed dniem 25 maja 2018  r. do godz: 10:00.

 

 

W SIWZ powinno być:

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

 

Nie otwierać przed dniem 8 czerwca 2018  r. do godz: 10:00.

 

 

W SIWZ jest:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 25 maja 2018 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.

 

 

W SIWZ powinno być:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 8 czerwca  2018 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
3438_zal_nr7_wzor_umowy_modyfikacja.doc -
3438_wyjasnienia_i_modyfikacja_siwz.pdf -
3438_2018-ojs098-223603-pl.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 819095

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała