ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15 marca 2018, 14:39

Ogłoszenie nr 500057060-N-2018 z dnia 15-03-2018 r.

Gmina Boguchwała: jest Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum promocji Dziedzictwa Kulturowego w lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, działania 4.6 Kultura

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519567-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

jest Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum promocji Dziedzictwa Kulturowego w lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FP.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia do Lokalnego Ośrodka Kultury Razem w Niechobrzu. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się z Załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Pakiet 1 Meble: 1. Stolik świetlicowy- 40 szt. 2. Krzesło świetlicowe- 200 szt. 3. Szafa biurowa- 4 szt. 4. Szafa aktowa- 4 szt. 5. Biurko- 2 szt. 6. Wieszak na ubrania- szt. 6 7. Antyrama ścienna- 6 szt. Pakiet 2 sprzęt komputerowy, sprzęt konferencyjny: 1. Laptop z oprogramowaniem- 1 szt. 2. Mysz optyczna- 1 szt. 3. Torba na laptop- 1 szt. 4. Projektor- 1 szt. 5. Ekran na statywie- 1 szt. 6. Pokrowiec na ekran- 1 szt. 7. Wskaźnik laserowy- 1 szt. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zaoferowane urządzenia i produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium RP przepisów w tym zakresie. 2. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017, instrukcja obsługi w języku polskim. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Centrum promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność do szczęści zamiennych. 5.Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 38652120-7, 38653400-1, 39100000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Pakiet 1: Meble

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37318.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: WENA Beata Turek
Email wykonawcy: wenameblebiurowe@pro.onet.pl
Adres pocztowy: Zimna Woda 114
Kod pocztowy: 38-203
Miejscowość: Szebnie
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34981.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34981.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117322.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Pakiet 2: sprzęt komputerowy, sprzęt konferencyjny

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7610.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Infast Sp. z o.o.
Email wykonawcy: infast@infast.com.pl
Adres pocztowy: ul. Szopena 51
Kod pocztowy: 35-055
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7884.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7884.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7884.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała