ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert i terminie podpisania umów
02 marca 2018, 14:41

 

Boguchwała, dnia  02-03-2018 roku

FP.271.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT I TERMINIE PODPISANIA UMÓW

 

Dotyczy: „Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 16-02-2018 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 519567-N-2018.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26-02-2018  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęło 6 ofert.

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty brutto z podziałem na pakiety:

 

Pakiet 1 – 45 901,14 zł brutto

Pakiet 2 – 9360,30 zł brutto

 

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Warunki płatności
 2. Gwarancja

Cena – 60%

Termin realizacji zamówienia   – 40 %

 

 

 1.  

WENA Beata Turek

Zimna Woda 114

38-203 Szebnie

Pakiet 1:

34 981,00 zł brutto

 

 

 

Pakiet 1:

do 20 dni

 

 

 

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

 1.  

TRONUS Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

Pakiet 1:

117 322,32 zł brutto

 

 

Pakiet 1:

do 20 dni

 

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

 1.  

Infast Sp. z o.o.

ul. Szopena 51

35-055 Rzeszów

Pakiet 2:

7 884,30 zł brutto

 

 

Pakiet 2:

do 20 dni

 

 

 

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

 1.  

 

Carla Pawilon Handlowy Beata Chrząszcz

29 Listopada 28

38-700 Ustrzyki Dolne

 

Pakiet 1:

47 798,00 zł brutto

 

 

 

Pakiet 1:

do 20 dni

 

 

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TECHNET Tomasz Byszewski

ul. Ząbkowska 17A

08-300 Sokołów Podlaski

Pakiet 1:

39 433,80 zł brutto

 

Pakiet 1:

Do 20 dni

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

 1.  

Elamar Anna Karnas

ul. 3-Maja 1/3

36-030 Błażowa

Pakiet 1:

49 938,00 zł brutto

 

 

Nie zaznaczono

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

 

 

Zamawiający dokonał analizy złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia uregulowanych w art. 89 ustawy Pzp.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Elmar Anna Karnas z siedzibą ul. 3-go Maja 1/3 36-030 Błażowa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3). Zgodnie z SIWZ jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postepowaniu był termin realizacji zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca zobligowany był wskazać w swojej ofercie jeden z trzech możliwych terminów realizacji zamówienia. Niewskazanie w formularzu ofertowym przez wykonawcę tego okresu, nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Przepis ten przewiduje bowiem możliwość uzupełnienia jedynie dokumentów czy wadliwych oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przedstawionym stanie faktycznym, wskazanie terminu realizacji zamówienia, stanowi natomiast kryterium oceny ofert, które nie podlega uzupełnieniu.

 

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami na pakiet nr 1 przedstawia poniższa tabela

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

WENA Beata Turek

Zimna Woda 114

38-203 Szebnie

 

 

 

 

Cena 60%

 

 

34 981,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

Do 20 dni

40 pkt

 1.  

TRONUS Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

 

Cena 60%

 

 

117 322,32 zł brutto

17,89 pkt

57,89 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

Do 20 dni

40 pkt

 1.  

Carla Pawilon Handlowy Beata Chrząszcz

29 Listopada 28

38-700 Ustrzyki Dolne

 

 

Cena 60%

 

 

47 798,00 zł brutto

43,91 pkt

83,91 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

Do 20 dni

40 pkt

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TECHNET Tomasz Byszewski

ul. Ząbkowska 17A

08-300 Sokołów Podlaski

 

Cena 60%

 

 

39 433,80 zł brutto

53,22 pkt

93,22 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

Do 20 dni

40 dni

 

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami na pakiet nr 2 przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

Infast Sp. z o.o.

ul. Szopena 51

35-055 Rzeszów

 

Cena 60%

 

 

7 884,30 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

do 20 dni

40 pkt

 

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że najkorzystniejsze oferty złożyli:

Pakiet 1 : WENA Beata Turek, Zimna Woda 114, 38-203 Szebnie.

Pakiet 2: Infast Sp. z o.o., ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów.

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający wybiera do realizacji zadań Wykonawców:

Pakiet 1 : WENA Beata Turek, Zimna Woda 114, 38-203 Szebnie za kwotę 34 981,00 zł brutto.

Pakiet 2: Infast Sp. z o.o., ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów za kwotę 7 884,30 zł brutto.

Podpisanie umów z wyłonionymi Wykonawcami nastąpi dnia 08-03-2018 r. w siedzibie Zamawiającego (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

1.  żaden wykonawca nie został wykluczony,

2. jedna oferta została odrzucona:  

-  Elmar Anna Karnas z siedzibą ul. 3-go Maja 1/3 36-030 Błażowa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp .

3. nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała