ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26 stycznia 2018, 08:11

Ogłoszenie nr 500019560-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.

Gmina Boguchwała: Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, działania 4.6 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634854-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FP.271.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia do Lokalnego Ośrodka Kultury Razem w Niechobrzu. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku Nr 4 do SIWZ . Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Pakiet nr 1 Meble 1. Stolik świetlicowy – 40 szt. 2. Krzesło świetlicowe – 200 szt. 3. Szafa biurowa – 4 szt. 4. Szafa aktowa – 4 szt. 5. Biurko – 2 szt. 6. Wieszak na ubrania – szt. 6 7. Antyrama ścienna – 6 szt. Pakiet nr 2 sprzęt komputerowy, sprzęt konferencyjny 1. Laptop z oprogramowaniem – 1 szt. 2. Mysz laserowa – 1 szt. 3. Torba na laptop – 1 szt. 4. Projektor – 1 szt. 5. Ekran na statywie – 1 szt. 6. Pokrowiec na ekran – 1 szt. 7. Wskaźnik laserowy – 1 szt. Pakiet nr 3 sprzęt nagłośnieniowy 1. Radiomagnetofon – 1 szt. 2. Mikser 16 kanałowy – 1 szt. 3. Zestaw głośników nagłaśniających – 1 szt. 4. Mikrofon dynamiczny – 5 szt. 5. Mikrofon bezprzewodowy – 2 szt. 6. Zestaw przewodów do sprzętu nagłaśniającego – 1 szt. 7. Stojak do mikrofonu – 5 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 38652120-7, 38653400-1, 32000000-3, 39100000-3, 37800000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Pakiet 1 Meble

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania w pakiecie 1 tj. Meble przekraczają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację zadania, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Pakiet 2 Sprzęt komputerowy, sprzet konferencyjny

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W zakresie 2 pakietu tj. Sprzęt komputerowy, do dnia wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta, w związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ( Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3).

 

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Pakiet 3 Sprzet nagłośnieniowy

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20925.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: F. H. U. MD AUDIO Martyka Dariusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 6
Kod pocztowy: 35-064
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15682.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15682.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24058.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 858293

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała