ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
16 stycznia 2018, 13:10

Boguchwała, dnia  16-01-2018 roku

FP.271.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: „Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 20-12-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 634854-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28-12-2017  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęło 4 oferty.

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty brutto z podziałem na pakiety:

Pakiet 1 – 45 901,14 zł brutto

Pakiet 2 – 9 360,30 zł brutto

Pakiet 3 – 17 158,50 zł brutto

 

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

Cena – 60%

Termin realizacji zamówienia   – 40 %

 

 

  1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j.

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Pakiet 1 :

123 875,76 zł brutto

 

Pakiet 3 :

24 058,79 zł brutto

 

 

Pakiet 1:

do 14 dni od daty udzielenie zamówienia

 

Pakiet 3:

do 14 dni od daty udzielenia zamówienia

 

 

 

  1.  

F. H. U. MD AUDIO Martyka Dariusz

ul. Targowa 6

35-064 Rzeszów

Pakiet 3:

15 682,00 zł brutto

 

 

Pakiet 3:

do 14 dni od daty udzielenie zamówienia

 

 

  1.  

Składmuzyczny.pl

Spółka z o.o. spółka komandytowa

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

Pakiet 3:

17 186,00 zł brutto

 

 

 

 

Pakiet 3:

do 14 dni od daty udzielenia zamówienia

 

  1.  

Elmar Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błażowa

Pakiet 1:

68 014,08 zł brutto

Pakiet 3:

18424,17 zł brutto

Pakiet 1:

do 21 dnia od daty udzielenia zamówienia

Pakiet 3:

do 14 dni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający dokonał analizy złożonych ofert. Postępowanie zostało podzielone na 3 odrębne pakiety. Należy podkreślić, że podział zamówienia na części sprawia, że zamawiający każdą część traktuje jak osobne postępowanie. W przedstawionym stanie faktycznym zamawiający zamierza udzielić jednego zamówienia publicznego w kilku częściach (odrębne umowy), w ramach jednego postępowania. Dla każdej części zamówienia zamawiający jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności odrębnie – w tym badania ofert i rozstrzygnięcia postępowania, bądź unieważnienia.

Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania w pakiecie 1 tj. Meble przekraczają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację zadania, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.  

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postepowanie na te części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający odstąpuje od procedury badania i oceny oferty w sytuacji, gdy postępowanie zostanie unieważnione ze względu na wysokość cen tych ofert. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. w orzeczeniu z dnia 6 marca 2015 r. (sygn.. KIO 344/15), gdzie KIO stwierdziła, że „Zamawiający, mając podstawy do unieważnienia postępowania, nie miał obowiązku badania i oceny ofert. Stałoby to bowiem w sprzeczności z racjonalnym działaniem. Skoro postępowanie podlega unieważnieniu, to trudno wymagać od zamawiającego, aby poświęcał czas i ponosił koszty na badanie i ocenę ofert, z których żadna w ostatecznym rozrachunku nie może być uznana za ofertę najkorzystniejszą".

Krajowa Izba Odwoławcza w swoich orzeczeniach wielokrotnie zwracała uwagę, że zwiększenie kwoty na realizację zamówienia to możliwość, a nie obowiązek zamawiającego. Sformułowanie użyte w art. 93 ust. 1 pkt 4  Pzp, jako uprawnienie zamawiającego, nie może być podstawą roszczeń wykonawców o zwiększenie kwoty podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert. Do zastosowania przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp wystarczające jest stwierdzenie, że cena oferty przekracza kwoty przeznaczone na realizację zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tych kwot (KIO 622/15 z 10 kwietnia 2015 r.).

W zakresie 2 pakietu tj. Sprzęt komputerowy, do dnia wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta, w związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ( Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3).

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami na pakiet nr 3 przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

  1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j.

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

 

 

Cena 60%

 

 

24 058,79 zł brutto

39,11 pkt

79,11 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

Do 14 dni

40 pkt

  1.  

F. H. U. MD AUDIO Martyka Dariusz

ul. Targowa 6

35-064 Rzeszów

 

Cena 60%

 

 

15 682,00 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

do 14 dni

40 pkt

  1.  

Składmuzyczny.pl

Spółka z o.o. spółka komandytowa

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

 

Cena 60%

 

 

17 186,00 zł brutto

54,75 pkt

94,75 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

do 14 dni

40 pkt

  1.  

Elmar Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błażowa

 

Cena 60%

 

 

18424,17 zł brutto

51,07 pkt

91,07 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

 

do 14 dni

40 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca  F. H. U MD AUDIO Martyka Dariusz z siedzibą ul. Targowa 6, 35-064 Rzeszów.

Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w związku z rozbieżnościami dotyczącymi ceny podanej w formularzu ofertowym oraz arkuszu wyliczenia ceny. Na podstawie udzielonych wyjaśnień Zamawiający koryguje omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 w  następujący sposób:

Jest:

Brutto: 15 682,00 słownie: piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł 00/100

Netto: 13 068,75 zł słownie: trzynaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 75/100

Powinno być:

Brutto: 15 682,50 słownie: piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł 50/100

Netto: 12 750,00 zł słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający wybiera do realizacji zadania na Pakiet 3 ofertę Wykonawcy F. H. U. MD AUDIO Martyka Dariusz.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 22-01-2018 r. w siedzibie Zamawiającego (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W zakresie pakietu nr 2 Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania w pakiecie 1 tj. Meble przekraczają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację zadania, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.  W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

W zakresie 2 pakietu tj. Sprzęt komputerowy, do dnia wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła do zamawiającego żadna oferta, w związku z powyższym Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ( Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3).

 

 

 

                                                 ……………………..

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 858293

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała