ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10 stycznia 2018, 09:07
Ogłoszenie nr 500006957-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.
Gmina Boguchwała: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dostawa wyposazenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej - typ projektu 1
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609533-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dostawa wyposazenia
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy z podziałem na 7 pakietów. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w formularzach wyliczenia ceny, wskazując na minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego oraz w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na sprzęt multimedialny i rtv. Pakiet 1: Dostawa sprzętu i materiałów rękodzielniczych Pakiet 2: Dostawa mebli Pakiet 3: Dostawa sprzętu AGD oraz asortymentu kuchennego i gospodarczego Pakiet 4: Dostawa wyposażenia multimedialnego i sprzętu RTV Pakiet 5: Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego Pakiet 6: Dostawa gier i zabawek Pakiet 7: Dostawa instrumentów muzycznych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 37800000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 42942000-1, 30200000-1, 32320000-2, 39700000-9, 37441100-2, 37441300-4, 38650000-6, 38652120-7, 30231200-9, 38653400-1, 32324600-6, 32000000-3, 39710000-2, 39220000-0, 39221000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1 Dostawa sprzętu i materiałów rękodzielniczych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa mebli
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa sprzętu AGD oraz asortymentu kuchennego i gospodarczego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60379.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
Kod pocztowy: 61-674
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47326.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47326.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47326.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa wyposażenia multimedialnego i sprzetu rtv
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa sprzetu sportowego i rehabilitacyjnego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
 
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Dostawa gier i zabawek
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadania przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała