ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
05 grudnia 2017, 15:21

Boguchwała, dnia  05-12-2017 roku

WO-ZP.271.32.2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pakiet 3 i unieważnieniu postępowania na pakiety 1, 2, 4, 5, 6 i 7

 

Dotyczy: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – dostawa wyposażenia”.

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 31-10-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 609533-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13-11-2017  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęło 6 ofert.  

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty brutto z podziałem na pakiety:

Pakiet 1: 44 811,76 zł brutto

Pakiet 2: 33 924,36 zł brutto

Pakiet 3: 49 511,08 zł brutto

Pakiet 4: 88 025,72 zł brutto

Pakiet 5: 48 367,45 zł brutto

Pakiet 6: 4 742,99 zł brutto

Pakiet 7: 4 240,00 zł brutto

 

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Warunki płatności
  2. Gwarancja

Cena – 60%

Pakiety: 1, 2, 3, 5, 6 i 7:

Termin realizacji zamówienia   – 40 %

 

Pakiet 4:

Termin realizacji zamówienia: 10%

Długość okresu gwarancji jakości: 20%

Serwis oraz pomoc techniczna: 10 %

  1.  

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Pakiet 2:

49 012,43 zł brutto

 

Pakiet 6:

9 225,00 zł brutto

 

Pakiet 7:

9126,60 zł brutto

Pakiet 2:

do 21 dni

 

 

Pakiet 6:

do 14 dni

 

 

Pakiet 7:

do 14 dni

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

  1.  

PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-550 Kwidzyn

Pakiet 1:

55 249,52 zł brutto

 

Pakiet 6:

7 128,65 zł brutto

 

Pakiet 7:

9297,74 zł brutto

Pakiet 1:

do 14 dni

 

 

Pakiet 6:

do 14 dni

 

 

Pakiet 7:

do 14 dni

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

  1.  

Infast Sp. z o.o.

ul. Szopena 51

35-055 Rzeszów

Pakiet 4:

95 343,45 zł brutto

Pakiet 4:

 

Termin: do 30 dni

 

Długość okresu gwarancji jakości: 36 miesięcy

 

Serwis oraz pomoc techniczna: do 14 dni

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

  1.  

MEDEIR Przemysław Fila

ul. Lipowa 17/4

65-028 Zielona Góra 

Pakiet 5:

56 476,30 zł brutto

 

 

 

Pakiet 5:

do 30 dni

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

  1.  

Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz

Os. Wichrowe Wzgórze 11/118

61-674 Poznań

Pakiet 1:

61 481,55 zł brutto

 

Pakiet 2:

46 024,14 zł brutto

 

Pakiet 3:

47 327,71 zł brutto

 

Pakiet 5:

73 800,00 zł brutto

 

Pakiet 6:

55 350,00 zł brutto

 

Pakiet 7:

55 350,00 zł brutto

Pakiet 1:

do 30 dni

 

 

Pakiet 2:

do 30 dni

 

 

Pakiet 3:

do 30 dni

 

 

Pakiet 5:

do 30 dni

 

 

Pakiet 6:

do 30 dni

 

 

Pakiet 7:

do 30 dni

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

  1.  

PROFI-SPORT

Budownictwo Spółka z o.o.

ul. Ofiar Katynia 15 lok. 25

35-209 Rzeszów

 

Pakiet 5:

77 424,86 zł brutto

 

 

 

 

Pakiet 5:

do 30 dni

1.Zgodnie ze wzorem umowy

2. Zgodnie z ofertą lub SIWZ

 

 

Zamawiający dokonał analizy złożonych ofert. Postępowanie podzielone zostało na 7 odrębnych pakietów Należy podkreślić, że podział zamówienia na części sprawia, że zamawiający każdą część traktuje jak osobne postępowanie. W przedstawionym stanie faktycznym zamawiający zamierzał udzielić jednego zamówienia publicznego w kilku częściach (odrębne umowy), w ramach jednego postępowania. Dla każdej części zamówienia zamawiający jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności odrębnie – w tym badania ofert i rozstrzygnięcia postępowania, bądź unieważnienia.

Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadań w sześciu pakietach, tj. 1, 2, 4, 5, 6 i 7, przekraczają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację poszczególnych pakietów, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadań  w ww. pakietach.

W związku z faktem, że we wszystkich złożonych ofertach na pakiety 1, 2, 4, 5, 6 i 7, ceny na realizację zadań przekraczają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia  i zmawiający nie może zwiększyć tej kwoty, komisja proponuje  unieważnić postepowanie na te części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym Komisja proponuje odstąpić od procedury badania i oceny oferty w sytuacji, gdy postępowanie zostanie unieważnione ze względu na wysokość cen tych ofert. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. w orzeczeniu z dnia 6 marca 2015 r. (sygn.. KIO 344/15), gdzie KIO stwierdziła, że „Zamawiający, mając podstawy do unieważnienia postępowania, nie miał obowiązku badania i oceny ofert. Stałoby to bowiem w sprzeczności z racjonalnym działaniem. Skoro postępowanie podlega unieważnieniu, to trudno wymagać od zamawiającego, aby poświęcał czas i ponosił koszty na badanie i ocenę ofert, z których żadna w ostatecznym rozrachunku nie może być uznana za ofertę najkorzystniejszą".

Krajowa Izba Odwoławcza w swoich orzeczeniach wielokrotnie zwracała uwagę, że zwiększenie kwoty na realizację zamówienia to możliwość, a nie obowiązek zamawiającego. Sformułowanie użyte w art. 93 ust. 1 pkt 4  Pzp, jako uprawnienie zamawiającego, nie może być podstawą roszczeń wykonawców o zwiększenie kwoty podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert. Do zastosowania przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp wystarczające jest stwierdzenie, że cena oferty przekracza kwoty przeznaczone na realizację zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tych kwot (KIO 622/15 z 10 kwietnia 2015 r.).

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami na pakiet 3 przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

  1.  

Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz

Os. Wichrowe Wzgórze 11/118

61-674 Poznań

 

 

Cena 60%

 

 

47 327,71 zł brutto

 

60 pkt

 60 pkt

Termin realizacji zamówienia 40%

do 30 dni 

0 pkt

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że oferta Wykonawcy Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający wybiera do realizacji zadania na Pakiet 3 ofertę Wykonawcy Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 11-12-2017 r. w siedzibie Zamawiającego (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

W zakresie pozostałych pakietów Zamawiający  unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie sześciu pakietów tj .Pakiet 1, 2, 4, 5, 6 i 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Postępowanie podzielone zostało na 7 pakietów. Kwoty, które zaoferowali Wykonawcy na realizację zadań w pakietach nr  1, 2, 4, 5, 6 i 7, przekraczają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy o analizę możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację poszczególnych pakietów, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Po analizie możliwości finansowych Zmawiającego, Skarbnik Gminy nie wyraził zgody na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadań. 

Krajowa Izba Odwoławcza w swoich orzeczeniach wielokrotnie zwracała uwagę, że zwiększenie kwoty na realizację zamówienia to możliwość, a nie obowiązek zamawiającego.

 „Decyzja wyrażająca zamiar nabycia określonego przedmiotu, tak jak każda decyzja podejmowana w warunkach rynkowych przez podmioty komercyjne, zawiera w sobie wyznaczone przez nabywcę granice, w jakich będzie się poruszał, w tym granice finansowe, do jakich jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia. Nie sposób więc obligować zamawiającego do poddawania każdorazowo, gdy cena oferty przekroczy tak wyznaczony próg, analizie swoich możliwości finansowych ponad wolę nabycia przedmiotu zamówienia za określoną cenę". Izba podkreśliła też, że zwiększenie tak założonego budżetu jest każdorazowo odstępstwem od pierwotnego zamiaru, a nie zasadą (Wyrok z 20 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 694/15).

Zasadą jest zatem, że zamawiający jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia tylko do kwoty, jaką podał na otwarciu ofert jako tę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony,

- żadna oferta nie została odrzucona,  

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                                                           

 

 

 

                                

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała