ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
09 listopada 2017, 14:18

 

Boguchwała, dnia  09-11-2017 roku

WO-ZP.271.31.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy:  „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale”.       

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 27-10-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 608639-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06-11-2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęła 1 oferta.  

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 150 000,00 zł brutto.

 

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

Nr

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności
  3. Gwarancja

Cena – 60%

Okres gwarancji dotyczący macierzy dyskowej z wyposażeniem – 20 %

Parametry sprzętu – prędkość macierzy dyskowej z wyposażeniem – 10 %

Parametry sprzętu – pamięć RAM serwera – 10 %

  1.  

 

 

Infast Sp. z o.o.

ul. Szopena 51

35-055 Rzeszów

 

 

 

148 989,90 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60

miesięcy

 

 

 

 

 

 

Dysk SATA o prędkości obrotowej 7200 rpm

 dysk SAS o prędkości obrotowej 15000 rpm

 

 

 

 

 

 

Pojemność 48 GB

  1. Termin rozpoczęcia – od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia – do 30 dni od daty zawarcia umowy

  1. Zgodnie z wzorem umowy – załącznik  do SIWZ
  2. Zgodnie z wzorem umowy – załącznik  do SIWZ

 

Zamawiający ustalił, że w stosunku do złożonej oferty nie wystąpiła przesłanka skutkująca obowiązkiem odrzucenia oferty. Następnie dokonano oceny oferty zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Okres gwarancji dotyczący macierzy dyskowej z wyposażeniem – 20 %

Parametry sprzętu – prędkość macierzy dyskowej z wyposażeniem – 10 %

Parametry sprzętu – pamięć RAM serwera – 10 %.

 

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

  1.  

 

Infast Sp. z o.o.

ul. Szopena 51

35-055 Rzeszów

 

 

 

Cena  - 60%

 

148 989,90 zł brutto

60 pkt

100 pkt

 

Okres gwarancji dotyczący macierzy dyskowej z wyposażeniem – 20 %

 

60 miesięcy

20 pkt

 

Parametry sprzętu – prędkość macierzy dyskowej z wyposażeniem – 10 %

 

 

 

Dysk SATA o prędkości obrotowej 7200 rpm

dysk SAS o prędkości obrotowej 15000 rpm

 

10 pkt

 

Parametry sprzętu – pamięć RAM serwera – 10 %

 

 

 

Pojemność 48 GB

 

 

10 pkt

Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony

- żadna oferta nie została odrzucona

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że Wykonawca który jako jedyny złożył ofertę w niniejszym postępowaniu  potwierdził, za pomocą złożonych dokumentów spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 13-11-2017 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a w zw. z art. 94 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę).

 

 

 

 

                                            ……………………..

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała