Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 17-07-2017 | 13:17data ostatniej modyfikacji: 17-07-2017 | 13:17Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Boguchwała w ramach Utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej”
17 lipca 2017

Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Boguchwała w ramach Utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej”.

 

 

 1. ZAMAWIAJACY

 

        Gmina Boguchwała                                     REGON  690582000

        ul. Doktora Tkaczowa 134                          NIP   517-00-36-465

        36-040 Boguchwała                                    Tel./fax 0-17 87 55 201/ 0-17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 marca 2017 r. pn. „Wytyczne instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych”

.

 1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

71320000-0 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Boguchwała w ramach Utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej”. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie:

 1. Sieci wodociągowej
 • Średnica Ø110 mm
 • Długość około 1900 m
 1. Sieci kanalizacji sanitarnej
 • Średnica Ø200 mm
 • Długość około 1320 m
 1. Dwóch Pompowni ścieków z zasilaniem wraz z kanałami tłocznymi
 • Głębokość posadowienia min. 5,0 m
 • Średnica komory pompowni Ø2000 mm
 • W każdej zestaw dwóch pomp do ścieków o wysokości podnoszenia min. 15 m i wydatku min. 5 m3/h
 • Przyłącza energetyczne o długości łącznej około 200 m zakończone złączem kablowo-licznikowym – 2 szt.
 • Kanały tłoczne o łącznej długości około 760 m
 • Średnica min. Ø110mm
 1. Kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalniami wód deszczowych
 • Kanał deszczowy o średnicy min. Ø500mm
 • Długość około 810 m
 • Kanał deszczowy o średnicy min. Ø300mm
 • Długość około 490 m
 • Przykanaliki deszczowe o średnicy Ø200mm
 • Długość około 150 m
 • Oczyszczalnie wód deszczowych o przepływie maksymalnym ok. 600 l/s, wraz z wylotami do odbiorników – 2szt.
 1. Dróg wewnętrznych
 • Drogi wewnętrzne o szerokości 5,0 m
 • Długość około 900 m
 • Dopuszczalny nacisk na oś 110 kN
 • Wzdłuż potoku Mogielnickiego jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m z kostki brukowej o długości około 370 m.

 

Całość należy opracować w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie maksymalnym do dnia: 29.12.2017 r. ( skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert).

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat:

 1. co najmniej 1 usługi polegającej na zaprojektowaniu min. 300 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z pompownią/pompowniami ścieków lub min. 300 mb sieci kanalizacji deszczowej z oczyszczalnią wód deszczowych;
 2.  

2.  co najmniej 1 usługi polegającej na zaprojektowaniu min. 500 mb drogi o nawierzchni   bitumicznej z podbudową z kruszywa oraz chodnikiem.  

 

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
  2. Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług.
  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 1. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 90 pkt

Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10 pkt .

 1. Ocena ofert wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone według następujących wzorów:

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 90

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

           - Cof -  cena podana w ofercie

 

           Skrócenie terminu realizacji zamówienia:

           - wykonanie zadania do 15.12.2017 r – 10  pkt.

- wykonanie zadania do 22.12.2017 r – 5 pkt

- wykonanie zadania do 29.12.2017 r. – 0 pkt

 

Łączna liczba punktów = Liczba punktów w kryterium „cena” + Liczba punktów w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia”

 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

 

3. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów obliczoną wg powyższego wzoru (maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100).

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera oraz złożona w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

 

Gmina Boguchwała

ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała

Do dnia 26-07-2017 do godz: 14:00.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

                      

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta powinna być czytelna.
 3. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki czy skreślenia powinny być parafowane.
 5. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

Dotyczy:  Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Boguchwała w ramach Utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej”

 

Nie otwierać do dnia 26-07-2017 r. do godz. 14:00

 

 1. Składane dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty, złożone w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki, jej nieterminowe dostarczenie, czy przedterminowe otwarcie.

 

 1. SPOSÓB POROZUMIENIWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 1. Zamawiający ustala, że w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: s.hendzel@um.boguchwala.pl z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Szymon Hendzel – tel. 17 87 55 245, email: s.hendzel@um.boguchwala.pl .

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

 1. ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:

 1. niezbędna jest zmiana terminu wykonania usługi wynikająca z nowego układu funkcjonalnego,
 2. niezbędną jest zmiana terminu wykonania usługi o odpowiedni okres uzasadniony całokształtem okoliczności faktycznych, w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 3. niezbędna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowań technicznych, ekspertyz, itp.
 4. nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn,
 5. wystąpienia siły wyższej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 4. ąc o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
 1. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 2. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

 

UWAGA: Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.

 

 

                                                           

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Wzór umowy,
 3. Wykaz usług,
 4. Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami.
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała