Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 22-07-2020 | 11:07data ostatniej modyfikacji: 13-08-2020 | 09:55Wytworzył: k.piwowar
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2020
22 lipca 2020

Informacje o ogłoszeniu:

Data publikacji ogłoszenia

   22-07-2020

Termin składania ofert

   31-07-2020,  do godz.: 13:00

Status ogłoszenia

   Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

   Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera oraz złożona w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, pod adresem: Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, do dnia 31.07.2020r. do godz. 13:00,

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

   Bogdan Sierpiński, Edyta Gąsior-Pernal

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

     17 87 55 237  ,  17 87 55 216

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Boguchwała
w ilości ok. 21,60 Mg oraz

zebranie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest zgormadzonych na działkach gruntowych położonych na terenie Gminy Boguchwała
w ilości ok. 68,70 Mg

Kategoria ogłoszenia

   Usługi

Miejsce realizacji zamówienia

   Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Gmina: Boguchwała

Kod CPV

   45262660-5, 90650000-8, 90512000-9

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Termin rozpoczęcia: 7 dni od podpisania umowy
  2. Termin zakończenia: do 14.10.2020r.

 

Załączniki:

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: (należy wpisać kryterium oraz przedstawić wzór, wg którego będą liczone punkty), np. dla kryterium cena:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%
Punkty będą liczone według następujących wzorów: 
Wzór
W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Boguchwała

Adres

ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

178755200

Fax

178755209

NIP

5170036465

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała