Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 13-09-2019 | 13:44data ostatniej modyfikacji: 13-09-2019 | 13:44Wytworzył: Michał Pękala
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
13 września 2019

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

13-09-2019

Termin składania ofert

23-09-2019

Numer ogłoszenia

23327

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy. Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera oraz złożona w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, pod adresem:
Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
Nie otwierać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 14:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pękala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

178755220

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynku Domu Kultury w Boguchwale, w celu poprawy jego stanu technicznego i funkcjonalnego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Boguchwała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynku Domu Kultury w Boguchwale, w celu poprawy jego stanu technicznego i funkcjonalnego

Przedmiot zamówienia

usytuowany wzdłuż zachodniej granicy terenu. Obiekt pełnił w przeszłości funkcje kulturalne i biurowe jako tzw. Dom Ludowy. Obecnie użytkowana jest jedynie część związana z działalnością OSP – pomieszczenia remizy.
Jest to obiekt o prostej bryle, dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem i z częściowym podpiwniczeniem od strony południowej, pokryty dachem dwuspadowym, a nad częścią budynku występuje stropodach pełny. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną i częściowo uprzemysłowioną (stropy kanałowe, dźwigary stalowe nad częścią północną).
Wymiary budynku to: 19,93 m x 54,85 m, wysokość 8,30 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 845,98 m2, projektowana powierzchnia użytkowa wynosi 1343,53 m2, projektowana kubatura 7591,00 m3.
W ramach robót budowlanych związanych z przebudową budynku Domu Kultury i instalacji wewnętrznych oraz częściową przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego zaplanowano między innymi: roboty demontażowe (demontaż ścian wewnętrznych nośnych i działowych oraz stropów w niezbędnym zakresie, demontaż okien i drzwi), przebudowę ścian wewnętrznych, zamurowanie niektórych otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie schodów wyrównawczych i pochylni na piętrze, wykonanie termoizolacji ścian i stropodachu płaskiego, roboty demontażowe instalacji oraz wykonanie nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, monitoringu wizyjnego. Przewiduje się wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych w lekkiej obudowie. Roboty budowlane obejmują także wymianę pokrycia dachowego (blacha trapezowa, papa termozgrzewalna), wymianę ślusarki drzwiowej i okiennej oraz nowe wyprawy elewacyjne. W ramach robót zaplanowano także wykonanie obudowy oraz dostawę i montaż platformy podnośnikowej wewnętrznej, jak również schodołaz dla osób poruszających się na wózkach. Roboty wykończeniowe obejmują tynkowanie ścian, gładź gipsową, malowanie, wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych w sali wielofunkcyjnej i węzłach sanitarnych, montaż ścianek laminowanych, wykonanie nowych balustrad.
Roboty zewnętrzne instalacyjne polegają na przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi, likwidacji podziemnego osadnika betonowego i przebudowie separatora tłuszczów.
Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę tarasu, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, likwidację chodnika wzdłuż sali wielofunkcyjnej, przebudowę placu parkingowego i wykonanie nowych nawierzchni z kostki na placach utwardzonych

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy,
2) Termin zakończenia: do dnia 12.02.2021 r.
kontrola zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót, stanowiącym załącznik do umowy z realizatorem robót.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu obsługi inwestycji w zakresie nadzoru inwestorskiego branży: budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej, polegającej na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego użyteczności publicznej o pow. użytkowej min. 800,00 m2.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) inspektorem nadzoru z właściwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym;
b) inspektorem nadzoru z właściwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym;
c) inspektorem nadzoru z właściwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%
Wzór
W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Boguchwała

Adres

ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

178755200

Fax

178755209

NIP

5170036465

Numer naboru

RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała