Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 02-05-2018 | 14:35data ostatniej modyfikacji: 02-05-2018 | 15:25Wytworzył: Sławomir Rybka
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów do przeprowadzenia działania informacyjno-promocyjnego wchodzącego w skład projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” w ramach działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
02 maja 2018

Postępowanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów do przeprowadzenia działania informacyjno-promocyjnego wchodzącego w skład projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” w ramach działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

I.  Opis techniczny

Wykonawca zaprojektuje, wykona i dostarczy:


1. Tablice ogłoszeniową: 1 sztuka wymiary szerokość 80cm wysokość 120cm

Tablica będzie zawierać podstawowe informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonawca usługi zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go do weryfikacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do druku.

Parametry techniczne:

- wymiary tablicy: wysokość 80 x szerokość 120 cm,

- tablica wielobarwna jednostronna,

-sposób wykonania:

-materiał: tablica zostanie wykonana z materiałów trwałych zapewniających odpowiednią sztywność (np. blacha ocynkowana, tworzywo sztuczne) odpornych na warunki atmosferyczne.

 
2. Tabliczki: 20 sztuk o wymiarach wysokość 50cm szerokość 90cm stanowiących oznakowanie boksów i pojemników, w których znajdować się będą kontenery na odpady

 

materiał: tabliczki zostaną wykonane z materiałów trwałych (np. blacha ocynkowana, tworzywo sztuczne) odpornych na warunki atmosferyczne.

Wykonawca usługi zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go do weryfikacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do druku.

 


3. Plakaty A3 : 50 szt.

Zawartość merytoryczna plakatu zostanie opracowana przez Zamawiającego

Wykonawca usługi zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go do weryfikacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do druku.

 

4. Ulotki informacyjne: 7000 szt.

Zawartość merytoryczna plakatu zostanie opracowana przez Zamawiającego

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go do weryfikacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do druku.

 

2. Do ceny należy doliczyć transport materiałów do Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
ul. Syski 33, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie, powiat rzeszowski.

3. Termin dostarczenia materiałów do Urzędu Miejskiego w Boguchwale określa się do 31.08.2018r.

II. Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski
w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na załączonym formularzu ofertowym.

III. Kryteria oceny ofert:

 

Najniższa cena

 

100 %

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktu:

Sławomir Rybka tel: 17 87 55 247, s.rybka@um.boguchwala.pl, fax: 17 87 55 209

 

V. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej.

Oferta powinna być sporządzona na druku „Formularza ofertowego”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Złożenie oferty stanowi akceptację warunków umowy, zawartych we „Wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VI. Termin składania ofert upływa w dniu:                     14.05.2018r. o godzinie 14:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrzone.

http://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/s.rybka/Zapytanie.doc

http://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/s.rybka/Formularz_ofertowy.docx

http://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/s.rybka/Umowa.docx

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała