Ochrona środowiska i przyrody 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna : WNIOSKI
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające: - firmę (nazwę przedsiębiorcy), oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, - podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji, 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika; 4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale ul. Suszyckich 33 36-040 Boguchwała
Opłaty:
Opłata skarbowa: - za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł - za zmianę wpisu - 25 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Boguchwale nr konta: 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200
Termin i sposób załatwiania:
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627); 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.); 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
 
pobierz pliki:
 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej [40 KB] 291_wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej..doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych [36 KB] 291_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych..doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 941086

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała