Ochrona środowiska i przyrody 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nagówek:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Wymagane dokumenty:
1. Kserokopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, wydane nie później niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 2. Oświadczenie / zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wydane nie później niż na trzy miesiące przed złożeniem wniosku 3. Oświadczenie/zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wydane nie później niż na trzy miesiące przed złożeniem wniosku 4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do prowadzenia działalności 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca bazy lokalowej/transportowej 6. Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne 7. Kserokopia umowy zawartej na mycie i dezynfekcję pojazdów 8. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w uchwale nr LI/555/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 lutego 210 r. 9. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (107 zł za wydanie zezwolenia lub rozszerzenie go o kolejny rodzaj działalności, 53,50 zł za przedłużenie terminu ważności zezwolenia lub rozszerzenie zakresu działalności).
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł. 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
Termin i sposób załatwiania:
Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.). • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 939) • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2023 r. poz. 322).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje:
1. Złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów. 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego. 3. Wydanie decyzji.
 
pobierz plik:
 
[194 KB] 290_wniosek_o_wydanie_zezwolenia.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała