Ochrona środowiska i przyrody 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna : WNIOSKI
USUNIĘCIE DRZEW- przedsiębiorcy
Nagówek:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów.
Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane: - dane wnioskodawcy imię i nazwisko lub nazwa firmy lub pieczęć nagłówkowa, - adres zamieszkania lub siedziby firmy, - e-mail, numer telefonu kontaktowego lub dane pełnomocnika, - numer i położenie działki, - określenie przyczyny usunięcia drzew lub krzewów, - przewidywany termin usunięcia drzew lub krzewów, - wskazanie, czy usunięcie drzew/krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, - datę i podpis, dokumenty wymagane do wniosku: - wykaz drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia, - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, - oświadczenie zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji zamiaru złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów w przypadku wniosków składanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, - rysunek lub mapa, określające usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości w przypadku wycinki drzew lub krzewów niezwiązanej z inwestycją, UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2 \WYMAGANE DOKUMENTY C.D. - w przypadku realizacji inwestycji projekt zagospodarowania terenu, określający usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, - projekt nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia drzewa/krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy lub projekt zagospodarowania działki/terenu wraz z informacją o liczbie, gatunkach lub odmianach drzew/krzewów i planowanym terminie ich wykonania, - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz postanowienie uzgadniające wydane prze właściwego RDOŚ w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, - w przypadku usuwania drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową częściową oraz w obrębie,których znajdują się gatunki objęte częściową ochroną gatunkową do wniosku należy dołączyć zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów, - w przypadku usuwania drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową całkowitą w obrębie których znajdują się gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową do wniosku należy dołączyć zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów, - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, - dowód wniesionej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33
Opłaty:
złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej, opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa, opłatę skarbową można uiścić: - w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale - przelewem na konto Urzędu BS w Niechobrzu nr 11 9163 0009 2001 0000 0039 0002.
Termin i sposób załatwiania:
Pracownik Referatu Ochrony Środowiska przeprowadza oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów wydaje decyzję.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz.U. 2017 r. poz. 2134 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074) i obowiązujący od dnia 17 czerwca 2017 r.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały.
Inne informacje:
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane: - dane wnioskodawcy imię i nazwisko lub nazwa firmy lub pieczęć nagłówkowa, - adres zamieszkania lub siedziby firmy, - e-mail, numer telefonu kontaktowego lub dane pełnomocnika, - numer i położenie działki, - określenie przyczyny usunięcia drzew lub krzewów, - przewidywany termin usunięcia drzew lub krzewów, - wskazanie, czy usunięcie drzew/krzewów wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, - datę i podpis, dokumenty wymagane do wniosku: - wykaz drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia, - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, - oświadczenie zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji zamiaru złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów w przypadku wniosków składanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, - rysunek lub mapa, określające usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości w przypadku wycinki drzew lub krzewów niezwiązanej z inwestycją, UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2 \WYMAGANE DOKUMENTY C.D. - w przypadku realizacji inwestycji projekt zagospodarowania terenu, określający usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, - projekt nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia drzewa/krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy lub projekt zagospodarowania działki/terenu wraz z informacją o liczbie, gatunkach lub odmianach drzew/krzewów i planowanym terminie ich wykonania, - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz postanowienie uzgadniające wydane prze właściwego RDOŚ w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, - w przypadku usuwania drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową częściową oraz w obrębie,których znajdują się gatunki objęte częściową ochroną gatunkową do wniosku należy dołączyć zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów, - w przypadku usuwania drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową całkowitą w obrębie których znajdują się gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową do wniosku należy dołączyć zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów, - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, - dowód wniesionej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
 
pobierz plik:
 
[31 KB] 289_wniosek_nowy.docx
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała