Ochrona środowiska i przyrody 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna : WNIOSKI
USUNIĘCIE DRZEW - OSOBY FIZYCZNE, drzewa usuwane w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej
Nagówek:
 • ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, która stanowi własność osób fizycznych, a drzewo jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Wymagane dokumenty:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
 • Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo - oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej (17 zł) od udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy przed organem administracji publicznej w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, gdy pełnomocnik został ustanowiony.
 • Miejsce złożenia dokumentu:
 • ZŁOŻENIE DOKUMENTU:
 • 1) osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale przy ul. Suszyckich 33 (parter) w Biurze Obsługi Klienta;
 • 2) elektronicznie - na platformie ePUAP - pod adresem: www.boguchwala.pl w dziale: Elektroniczna Skrzynka Podawcza;
 • 3) za pośrednictwem poczty.
 • ODBIÓR DOKUMENTU:
 • 1) za pośrednictwem poczty;
 • 2) w Referacie Ochrony Środowiska na parterze w pokoju nr 8, w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale przy ul. Suszyckich 33;
 • 3) elektronicznie - na platformie ePUAP.
 • DODATKOWE INFORMACJE: tel. 17 87 55 237.
 • Opłaty:
 • Złożenie zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej.
 • Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17 zł, jednak zwolnieniu od opłaty skarbowej wg cz. IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej podlegają m.in. pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu podlega opłacie skarbowej - 17 zł.
 • Wydanie decyzji wnoszącej sprzeciw jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 • OPŁATĘ SKARBOWĄ MOŻNA UIŚCIĆ:
 • 1) w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale przy ul. Suszyckich 33 (parter), w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • 2) przelewem na konto Urzędu BS w Niechobrzu nr 11 9163 0009 2001 0000 0039 0002.
 • Termin i sposób załatwiania:
 • KROK 1: Wpłynięcie Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – liczy się data wpływu do Organu.
 • KROK 2: Weryfikacja kompletności Zgłoszenia.
 • KROK 3: Gdy zgłoszenie nie zawiera wymaganych elementów Organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
 • KROK 4: Gdy zgłoszenie jest kompletne Zgłaszający otrzymuje zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu z oględzin w terminie co najmniej 7 dni przed planowanymi oględzinami, jednak nie później niż 21 dni od dnia doręczenia lub uzupełnienia zgłoszenia.
 • KROK 5: Przeprowadzenie dowodu z oględzin. Sporządzenie protokołu.
 • KROK 6: W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie kopii protokołu oględzin.
 • KROK 7: Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Organ nie wniósł sprzeciwu.
 • W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 • Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017.1330)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U.2011.210.1260)
 • Tryb odwoławczy:
 • Od decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu oraz wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej Zgłaszającemu służy prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów) za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia wg art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa.
 • Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie zgodnie z art. 141 Kpa.
 • Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w myśl art. 37 Kpa, jeżeli:
 • 1) nie załatwiono sprawy w terminie (bezczynność);
 • 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
 • Inne informacje:
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie jest wymagane w przypadku:
 • 1) zamiaru usunięcia krzewów,
 • 2) zamiaru usunięcia drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, z wyłączeniem zadrzewień śródpolnych
 • 3) zamiaru usunięcia drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Usunięcie drzewa nie podlega naliczeniu opłaty za jego usunięcie, z wyłączeniem przypadku, gdy w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo - Organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty.
 • Organ wymierza administracyjną karę pieniężną za:
 • a) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu Organu i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 58 ustawy o ochronie przyrody;
 • b) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem wymaganego terminu.
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • UWAGA! Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do GATUNKÓW CHRONIONYCH w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np.umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptasich).
 • Nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
 • Zezwolenia na czynności podlegające zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.
 • Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie w myśl art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody.
 • Stopka:
 • DRZEWA LUB KRZEWY ROSNĄCE PRZY GRANICY DZIAŁKI reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.):
 • Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
 • Art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
 • Art. 149. Właściciel gruntu może wejść w grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej szkody.
 • Art. 150. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 • W CELU OKREŚLENIA ODLEGŁOŚCI SADZENIA drzew i krzewów można posiłkować się Regulaminem ROD woj. podkarpackiego dostępnym pod adresem: http://www.podkarpacki.pzd.pl/pl/pzd/akty-prawne,31.html.
 •  
  pobierz pliki:
   
  Zgłoszenie [204 KB] 278_zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.pdf
  Wniosek o wydanie zaświadczenia [161 KB] 278_wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_braku_sprzeciwu.pdf
  Wniosek o udostępnienie kopii protokołu [158 KB] 278_wniosek_o_udostepnienie_protokolu_ogledzin_drzew.pdf
   
   
  ««« powrót
  Liczba odwiedzin: 1104604

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała