Ochrona środowiska i przyrody 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentu:

Biuro Obsługi Klienta

Opłaty:
według n/w rozporządzenia
Termin i sposób załatwiania:
1 miesiąc (z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki z uwagi na zagrożenie środowiska, mienia, katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej, które udostępnia się niezwłocznie)
Podstawa prawna:
  1. W odniesieniu do miejsca złożenia dokumentu - art. 21 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
  2. W odniesieniu do opłaty - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415)
  3. W odniesieniu do terminu załatwienia - art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Dz.U.2016.353 ze zm.)
Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
 
pobierz plik:
 
wniosek o udostępnienie [29 KB] 229_229_wniosek_o_udostepnienie_informacji_o_srodowisku.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 941086

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała