Ochrona środowiska i przyrody 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wniosek w sprawie przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Boguchwała
.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej >>> obowiązująca od 01.01.2020r.<<<
.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej >>> obowiązująca od 01.01.2020r.<<<
Oświadczenie-zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Uchwała w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Boguchwała
USUNIĘCIE DRZEW - OSOBY FIZYCZNE, drzewa usuwane w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej
USUNIĘCIE DRZEW- przedsiębiorcy
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
Liczba odwiedzin: 930529

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała