Ewidencja ludności 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna : WNIOSKI
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE.
Wymagane dokumenty:
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Do wglądu dowód osobisty lub paszport -Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do tego lokalu. Dokumentem tym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobyty stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Miejsce złożenia dokumentu:
parter pokój nr 1 tel. 8755213
Opłaty:
Zgłoszenie zameldowania nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożone pełnomocnictwo w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu
Termin i sposób załatwiania:
Niezwłocznie po złożeniu formularza.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.2022.1191 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego .
Inne informacje:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 
pobierz pliki:
 
[399 KB] 244_zgloszenie_pobytu_czasowego-1.pdf
[414 KB] 244_zgloszenie_pobytu_stalego-1.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała