Koncesje alkoholowe 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ SPOŁECZNY
Grupa tematyczna : KONCESJE
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
Nagówek:
Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi: wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa, 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Wymagane dokumenty:
Wniosek Załączniki do wniosku: 1. protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych, 2. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
Miejsce złożenia dokumentu:
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Opłaty:
1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Boguchwale: 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi: 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa, 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Termin i sposób załatwiania:
Wnioski rozpatrywane są w terminie 1 miesiąca od dnia złoŜenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Decyzja - zezwolenie. Decyzja ustalająca wartość opłaty.
Podstawa prawna:
1. Art. 184 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.). 2. Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 3. Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ). 4. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji Burmistrza Boguchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (ul. Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów) za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały (ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje:
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.
 
pobierz plik:
 
[97 KB] 194_wniosek_-_wyprzedaz.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała