Koncesje alkoholowe 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ SPOŁECZNY
Grupa tematyczna : KONCESJE
Wniosek na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)
Wymagane dokumenty:
WNIOSEK Załączniki do wniosku: - zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia, - decyzja NIP, Uwaga: W przypadku zezwoleń wydanych przez Urząd Miejski w Boguchwale wystarczy podać tylko ich numery. - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż ,alkoholu, - zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach), - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy, - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy, - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Miejsce złożenia dokumentu:
Wniosek składa się na Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Opłaty:
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Boguchwale : BS/Niechobrz 11 9163 0009 2001 0000 0039 0002 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.
Termin i sposób załatwiania:

Wnioski należy składać nie później niż na 2 tygodnie przed datą imprezy. Decyzja - zezwolenie.

Podstawa prawna:
- Art. 181 ust. 1, 2, 3, art. 185, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.). - Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 885 z późn. zm.). - Art.16 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). - Art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.). - Art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Boguchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów) za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały - w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Inne informacje:
Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni. Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach: - dla dzieci, - masowych - określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)
 
pobierz plik:
 
[95 KB] 193_wniosek_-_jednorazowa.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała