Koncesje alkoholowe 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ SPOŁECZNY
Grupa tematyczna : KONCESJE
Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)
Wymagane dokumenty:
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców - dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy bądź użyczenia wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, - pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, - decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego wRzeszowie o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży), - decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile dokumenty rejestracyjne przedsiębiorcy takiego numeru nie zawierają - pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Miejsce złożenia dokumentu:
Wniosek składa się na Biurze Obsługi Klienta w Urzedzie Miejskim w Boguchwale
Opłaty:
Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).
Termin i sposób załatwiania:
Decyzja - zezwolenie. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski rozpatrywane są w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
Podstawa prawna:
Art. 18, pkt.5 i art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447) Art. 76a i 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) Uchwała Nr IX/103/07 Rady Gminy Boguchwała z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży warunków podawania napojów alkoholowych Uchwała Nr LVI/620/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Boguchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35 -068 Rzeszów) za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Inne informacje:
Opłata podstawowa roczna za: - zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł, - zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł, - zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł. W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
pobierz plik:
 
[94 KB] 188_wniosek_-_gastronomia.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała