Koncesje alkoholowe 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ SPOŁECZNY
Grupa tematyczna : KONCESJE
Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)
Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców - dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, - pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, - decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego wRzeszowie o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży), decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile dokumenty rejestracyjne przedsiębiorcy takiego numeru nie zawieraj - pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Miejsce złożenia dokumentu:
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Opłaty:
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Boguchwale : BS/Niechobrz 11 9163 0009 2001 0000 0039 0002
Termin i sposób załatwiania:
Decyzja - zezwolenie. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski rozpatrywane są w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
Podstawa prawna:
Art. 18, pkt.5 i art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.). Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) Art.76a i 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Uchwała Nr IX/103/07 Rady Gminy Boguchwała z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży warunków podawania napojów alkoholowych Uchwała Nr IX/104/07 Rady Gminy Boguchwała z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/425/02 dot. zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Uchwała Nr LVI/620/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Uchwała Nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Uchwała Nr XXXVII/440/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Boguchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (ul.Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów) za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały - w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Inne informacje:
Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą ustalającą wartość opłaty). Opłata podstawowa roczna za: - zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł, - zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł, - zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł. W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
pobierz plik:
 
[47 KB] 187_wniosek_detal.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała