USC 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Zmiana imienia i nazwiska
Nagówek:
Zmiana imienia i nazwiska
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty - Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, - dowód zapłaty opłaty skarbowej - ważny dowód osobisty – do wglądu - oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna - prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskichw przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego - prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka,w przypadku braku porozumienia między rodzicami. Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazuje miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.
Miejsce złożenia dokumentu:
parter pok.nr 2
Opłaty:
opłata skarbowa 37 zł
Termin i sposób załatwiania:
Bez zbędnej zwłoki. Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy:
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję.
Inne informacje:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana. Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
 
pobierz pliki:
 
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska [19 KB] 275_zmiana_nazwiska.docx
Wniosek zmiana imienia/nazwiska dziecka [25 KB] 275_zmiana_nazwiska_dziecka.docx
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała