USC 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO W DRODZE TRANSKRYPCJI -akt urodzenia
Wymagane dokumenty:
-oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego, -urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych). Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu chyba, że zgodnie z prawem państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. W takim przypadku kserokopia musi być poświadczona, przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego. wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca- osoby ubiegające się o transkrypcję których akt nie dotyczy powinny złożyć szczegółowe pisemne pełnomocnictwo od osoby, której akt dotyczy, w przypadku aktu urodzenia od rodziców małoletniego, którego akt dotyczy. Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi.
Miejsce złożenia dokumentu:
parter, pokój 2 tel: 87 55 212
Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega:wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu 50zł Pełnomocnictwo – 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci,wnuki),rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie.
Termin i sposób załatwiania:
Bez zbędnej zwłoki.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U.2021.709 t.j. z dnia 2021.04.16 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
Tryb odwoławczy:
Wojewoda Podkarpacki.
 
pobierz pliki:
 
[19 KB] 205_transkrypcja_au.docx
[15 KB] 205_pełnomocnictwo_au.docx
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała