Sprawy społeczne 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie bezkonkursowym
Wymagane dokumenty:
1. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie bezkonkursowym. 2. Załączniki: 1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, 2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Załatwienie sprawy: Zespół ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych /II piętro, pok. nr 25/ tel. 87-55-255
Opłaty:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
W terminie 7 dni od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz publikuje ofertę w sposób zwyczajowo przyjęty, na okres 7 dni. Po upłynięciu ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag dotyczących publikowanej oferty, Burmistrz niezwłocznie zawiera umowę na realizację zadania publicznego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Boguchwały, wydanej w formie Zarządzenia nie służy odwołanie.
 
pobierz plik:
 
[178 KB] 212_wzor_oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała