Sprawy społeczne 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział :
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie, informację o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej, osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka; informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, informację o powiadomieniu podmiotów - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej; harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania - opinie Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, które powinny zawierać informację o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidzianych zagrożeniach.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Zespół ds. Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (II piętro, pok. 25) tel. 87-55-255
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783). Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.
Termin i sposób załatwiania:
Burmistrz Boguchwały wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2013.611) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Inne informacje:
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.
 
pobierz plik:
 
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała