Sprawy społeczne 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział :
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wpis do ewidencji innych obiektów noclegowych, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Boguchwała
Wymagane dokumenty:
1.Zgłoszenie o dokonanie wpisu do gminnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. 2. Załączniki: 1) opis obiektu, 2) deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych, na terenie Gminy Boguchwała, 3) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny, 4) kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Zespół ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (II piętro, pok. 25) tel. 87-55-255
Opłaty:
brak
Termin i sposób załatwiania:
Wpis dokonywany jest w terminie do 30 dni.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2006.22.169 ze zm.)
Tryb odwoławczy:
1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowę rozpatrzenia wniosku (wydaną w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku), wnoszona za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały. 2. W pozostałych przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje:
1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o: 1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 2) uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii; 3) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową; 4) zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej; 2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.
 
pobierz pliki:
 
[173 KB] 209_wniosek_o_dokonanie_wpisu.pdf
[449 KB] 209_deklaracja_dotyczaca_spelniania_minimalnych_wymagan.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała