Budownictwo 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wymagane dokumenty:
- Oryginał mapy ewidencyjnej terenu obejmującej wnioskowany obszar, w tym działki sąsiednie wraz z dojazdem do drogi publicznej – wydany przez PODKiG w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7; - Wypisy z ewidencji gruntów, w tym wypis pełny dla wnioskowanej nieruchomości i wypisy skrócone dla działek sąsiednich – PODKiG w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7; - Oryginał i dwie kopie aktualnej mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – bez naniesień projektowych (trzykrotna szerokość frontu działki wokół niej) – wydany przez PODKiG w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7; - Koncepcję zagospodarowania terenu działki sporządzoną na kopii mapy zasadniczej j.w., zawierającą określenie granic terenu objętego wnioskiem, oznaczenie wjazdu na działkę, usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, itp. mającą odzwierciedlenie w pkt. 2 przedmiotowego wniosku; - Kopię mapy ewidencyjnej z precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać – należy uwzględnić faktyczne oddziaływanie planowanej inwestycji, zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i na nieruchomości sąsiednie, takie jak emisja zanieczyszczeń, hałas, utrudnianie nasłonecznienia, itp. - Oryginał dokumentu potwierdzającego dostawy mediów i odbioru ścieków: Energia elektryczna – Rzeszów, ul. 8-go Marca; Woda - GO-KOM Boguchwała ul. Suszyckich 9 lub MPWiK Rzeszów, ul. Naruszewicza 18; Gaz - PSG Sp. z o.o. OZG w Jaśle, Gazownia w Rzeszowie ul. Wspólna 5; Ścieki komunalno-bytowe - GO-KOM Boguchwała ul. Suszyckich 9; - Potwierdzenie prawa dojazdu do drogi publicznej w przypadku służebności gruntowej lub drogi prywatnej; - Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem; - Inne.
Miejsce złożenia dokumentu:
Biuro Obsługi Klienta (parter) Załatwianie sprawy: Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego (II piętro, pok. 36, tel. 17-87-55-244, 17-87-55-246)
Opłaty:
598 zł Z opłaty skarbowej zwolnieni są wnioskodawcy będący właścicielami lub użytkownikami wieczystymi terenu, którego wniosek dotyczy.
Termin i sposób załatwiania:
zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 1873) oraz z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)
Podstawa prawna:
art. 59 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 j.t.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały, w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji.
Inne informacje:
 
pobierz pliki:
 
Formularz wniosku ULI CP i WZ .doc [83 KB] 168_wniosek_lokalizac_inwestyc_albo_warunk_zabudowy.docx
Formularz wniosku ULI CP i WZ .pdf [357 KB] 168_wniosek_lokalizac_inwestyc_albo_warunk_zabudowy.pdf
przykladowa koncepcja zagospodarowania dzialki [1 MB] 168_przykladowa_koncepcja_zagospodarowania_dzialki.jpg
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała