INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 02-06-2023 | 13:36
Zaproszenie na III Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale 18 lutego 2022

Zaproszenie na III Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 16 lutego 2022

Dot.zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydaniu decyzji Nr: 8/21 znak :AR.6740.68.3.2021 .BS68 z dnia 2021-01-27 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań.   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 16 lutego 2022

Dot.zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydaniu decyzji Nr: 8/21 znak :AR.6740.68.3.2021 .BS68 z dnia 2021-01-27 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań.   

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 21 stycznia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.   

Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030 - ankieta 17 stycznia 2022

Gmina Boguchwała przystępuje do opracowania kluczowego gminnego dokumentu planistycznego tj. Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030   

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 07 grudnia 2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Boguchwała na okres 3 lat   

Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 12 listopada 2021

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, przyznanych w 2021 roku Uchwałą nr XL.454.2021   

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 11 października 2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin Lubenia, części gminy Czudec w m-c Wyżne, części gminy Niebylec w m-c Baryczka i Połomia, części gminy Boguchwała w m-c Zarzecze na okres 3 lat.   

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 06 października 2021

   

Obwieszczenie Wojewdowy Podkarpackiego o decyzji z dnia 15.07.2021 r., znak I-III.77821.6.2021 27 lipca 2021

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące: "Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 151711R w kilometrażu lokalnym od km 0+000 do km 0+369,95 budowa drogi Gminnej nr 151171R od km 0 + 369,95 do km 0 + 881,63 wraz z odwodnieniem.    

Wniosek producenta rolnego o szacowanie strat w 2021 20 lipca 2021

ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym   

Konkurs "Wodnik" - dotacje na realizacje zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych 19 lipca 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2021 roku na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych   

Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 01 czerwca 2021

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przyznanych w 2021 roku   

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 12 maja 2021

Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.    

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok 26 kwietnia 2021

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 07 kwietnia 2021

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego: OPEL COMBO   

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego 26 marca 2021

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Lista kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji 25 marca 2021

spełniających wymagania formalne   

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 17 marca 2021

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.    

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale 15 marca 2021

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale   

  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 1104604

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała