INNE 

polska  angielska
data publikacji: 12-02-2020 | 14:18data ostatniej modyfikacji: 12-02-2020 | 14:18Wprowadził: Joanna Przystaś
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF12 lutego 2020

Gmina Boguchwała jako partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn: ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” . Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  z siedzibą w Rzeszowie.

Gmina Boguchwała realizuje zadanie: „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”; działanie: „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”

Zaplanowane działania rewitalizacyjne, a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w budynku Spichlerza w Boguchwale mają za zadanie wesprzeć osoby bezrobotne w procesie wychodzenia z bezrobocia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa, w tym podmioty ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych.

Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w budynku domu kultury w Boguchwale przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno-emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej, oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach projektu planuje się również utworzenie świetlicy dla dorosłych.

Celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF.

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała