INNE 

polska  angielska
data publikacji: 19-08-2019 | 13:57data ostatniej modyfikacji: 19-08-2019 | 13:57Wprowadził: Tomasz Sitek
Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 202019 sierpnia 2019

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 5 oraz § 7 ust 1 pkt 2 oraz ust. 5 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020", przyjmując termin wyrażenia opinii do 10 września 2019 roku.

Zarządzenie nr 229.2019.pdf

Program wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2020.pdf

Formularz zgloszenia opinii.doc

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała