INNE 

polska  angielska
data publikacji: 26-09-2018 | 15:08data ostatniej modyfikacji: 26-09-2018 | 15:11Wprowadził: Tomasz Sitek
Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 26 września 2018

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 994), art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2018. 450), § 6 ust. 1 oraz § 7 pkt. 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2019", przyjmując termin wyrażenia opinii do 10 października 2018 roku.

Zarzadzenie 167.2018

Program Współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2019

Formularz zgłoszenia opinii

 

 

Liczba odwiedzin: 807261

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała