-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Projekty uchwał 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 04-03-2009 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 18-01-2018 | 12:42
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2018r.
18 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
18 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
18 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
18 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
18 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
18 stycznia 2018

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
18 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
18 stycznia 2018

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
18 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczaniem wody
18 stycznia 2018

Liczba odwiedzin: 640372

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo